Militärbefälhavaren general Sven Colliander i samspråk med f.d. majoren vid Smålands husarer, sedermera akademistallmästaren Percy Hamilton. Båda mycket duktiga

  • Tags

+ Add


Add a comment

Share to