Gamla Uppsaladagen, Uppsala april 1949

1 comment

 • För att hugfästa minnet av det gamla indelningsverket, vilket haft stor betydelse ur såväl militär som kulturell synpunkt, har i Uppland som bekant minnesstenar rests vid skvadronernas samlings – och övningsplatser.

  Den första minnesstenen restes år 1931 i Bålsta i Ytter – Grans socken. Därefter har ett flertal minnesstenar rests runt om i Uppland.

  Till sist återstod endast hedrandet av Norra Uplands skvadron.

  Livregementets till häst kamratförening satte därför upp som mål att ägna även denna skvadron en minnessten.

  Med överste C A Torén och professor H Flodkvist som drivande krafter förverkligades snart resandet av den sista i raden av minnes-stenarna över Upplands ryttare.

  Då det fanns belägg för att Norra Uplands skvadron haft sin samlingsplats i Gamla Upsala fram till omkring 1870, och då dragontorpen inom skvadronens ”stånd” legat tätare just i denna bygd än på andra håll, beslöt man att placera stenen i Gamla Upsala, på Storgårdens mark strax öster om järnvägen.

  Huggen i grå granit gör den enkla stenen ett värdigt intryck där den står. Inskriften lyder:

  Ӂt minnet av Norra Uplands skvadron av Kungl. Livregementets dragoner.

  I Gamla Upsala by har skvadronen samlats till uppbrott för vapenövning och rikets försvar.

  Kungl. Livregementet till häst kamratförening reste stenen 1949.”

  Söndagen den 12 juni 1949 ägde avtäckelsehögtidligheten rum i samband med Livregementets till häst kamratförening årssammankomst.

  Kamratföreningen deltog med omkring 150 medlemmar och bland de in-bjudna märktes generalerna P Janse och H Peyron och överste C Björnstjerna samt från staden och länet landshövding Kjellman, försvarsområdesbefälhavaren överste Gyllengahm och överstarna Grewell, AUS och Lindahl, Flygflottiljen.

  Ett stort antal intresserade, framförallt ortsbor hade mött upp.

  De indelta dragonkorpralerna J E Alm, C O Frisk, J G:son Broo och A V Wester, alla över 80 år och dagen till ära iförda de gamla blå uniformerna, bildade hedersvakt vid stenen.

  I 8:as musikkår medverkade under ledning av musikdirektör Göte Granström.

  Sedan korum förrättats av kyrkoherde Teodor Carlsson, Gamla Upsala, avtäckte överste C A Torén, ordföranden i Livregementets till häst kamratförening med ett kort tal.

  Han höll därefter en historik över det uppländska rytteriets historia. Varefter kyrkoherde Carlsson mottog stenen som representant för styrelsen för häradsdomare E E Erikssons donations-fond, vilken för framtiden skall sörja för stenens underhåll.

  Efter avtäckningsceremonien skedde förbi-marsch av kamratföreningen och hemvärnet i Gamla Upsala.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to