Saknas efter överflyttning av samlingarna till Museigatan 1, Uddevalla år 1984.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Bukstrimmiga boniten

Katalogkort: Kga19 3574 VIII 2:18

Bukstrimmig Bonit

78,2 cm. Henån 13 Okt. 1873

Närmare beskrivning se bilagan till inventarieförteckningen.

Katalogiserad och sorterad under Svenska uppstoppade fiskar.

Skrift i Bohusläns museums bibliotek under Ncbk-Nz Uddevalla (småskrifter):

A.W. Malm. Om två för den Skandinaviska Faunan nya, egentligen tropisk-subtropiska Fiskarter, hvilka förvaras uti Uddevalla Museum. Ur Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 7. Stockholm.

[Upptar UM003574 Bukstrimmig bonit och UM003635 Fläckfilfisk.]

Om Thynnus pelamys [Bukstrimmig bonit] skriver A. W. Malm bland annat:

Det ifrågavarande exemplaret, som på ett så utmärkt sätt blifvit konserveradt, att jag äfven kunde taga en bild utaf det samma, som härjemte meddelas, fångades vid Henån, på östra sidan af Oroust, den 13 Oktober 1873, och inkom samma dag till nämda museum, hvarest det genast omsorgsfullt uppstoppades.

Stuxberg, Anton. Sveriges och Norges Fiskar. Jämte inledning till fiskarnes naturalhistoria. En handbok för hemmet och skolan. Andra häftet tryckt år 1894 tar upp Boniten, Euthynnus pelamis, på s. 234-235.

Citat ur boken: ... Vid våra kuster är boniten en ytterst sällsynt gäst, och endast tre gånger, så vidt man känner, har han blifvit tillvaratagen härstädes. Första exemplaret [UM003574] fångades vid Henån på norra sidan af Oroust den 13 oktober 1873. Den mäter 782 mm. i längd och tillhör Uddevalla Museum. Andra exemplaret fångades utanför Varberg den 26 september 1875, mäter blott 488 mm. i längd och tillhör Göteborgs Museum. Tredje exemplaret [UM003575] fångades vid Munkeby i Dragsmarks socken, Bohuslän, den 19 juli 1892, mäter 590 mm. i längd, 440 mm. i största omkrets och tillhör liksom det första Uddevalla Museum.

Kopior av sidorna i häftet finns i bilagepärm.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to