Tryck i svart och rött.

Text: AMGOORIE PURE PACKETTEA BLENDED INDIAN & CEYLON".

Bild: En man med skägg och turban som håller i en kopp och ett paket

med tändstickor.

Vid 50-årsjubiléet av tändsticksfabriken s grundande skriver tidningen Bohusläningen hösten 1923-10-06:

(Texten hämtad ur Uddevallabloggen, text Gunnar Klasson, mars 2009)

"Uddevalla Tändsticksfabrik grundlades år 1873 av grosshandlaren Adolf P Zachau i Uddevalla.

År 1896 ombildade han företaget till ett aktiebolag under namn av Uddevalla Tändsticksfabriks Aktiebolag. När den stora sammanslutningen Jönköpings- och Vulcans Tändsticksfabriksaktiebolag tillkom 1903, uppgick Uddevallafabriken i detta stora fabriksaktiebolag. Fabriken tillverkar endast säkerhetständstickor.

Inom Uddevalla stads planlagda område äger fabriken tillsammans över 142 000 kvadratmeter tomter och mark. Vad som icke användes för fabriksrörelsen är upplåtet till personalen för eget bruk. För tjänstemän och arbetarpersonal äger fabriken 24 större och mindre bostadshus innehållande över 230 eldstäder. Fabriken har egen mekanisk verkstad samt sågverk såväl i Uddevalla som i Bengtsfors.

Fabriken säljer trävaror till personalen till självkostnadspris för husbyggnadsbehov och har för övrigt sökt befordra egnahemsverksamheten.

Sedan mer än 20 år tillbaka har fabriken eget ångkök, varav en del av personalen begagnar sig. Måltider serveras till mycket billiga priser. Vid fabriken finnes sjukkassa, som varit till stor gagn för personalen. En läkare står kostnadsfritt till personalens förfogande; dessutom finnes sjuksköterska, som avlönas dels av fabriken, dels av sjukkassan. På senare tid har även på försök startats ett intressekontor.

Fabriken sorterar närmast under Jönköpings- och Vulcans huvudkontor i Jönköping, fabrikatet däremot försäljes av Svenska Tändsticksaktiebolaget i Stockholm, varom mera här nedan.

Nuvarande disponenten, herr Arthur E Zachau, inträdde år 1883 i sin faders fabriksrörelse. Under disponent Zachaus energiska ledning kom Uddevallafabrikatet in på alla stora exportmarknader genom egna agenter i London, Amsterdam, Paris, Bryssel, Hamburg och New York. Bland ledande märken kunna nämnas "Svalan", "Myran", m fl.

Ingenjörs-, kontors- och fabrikstjänstemännen uppgå till ett antal av c:a 40 inklusive tjänstemännen för den mekaniska verkstaden och trävarurörelsen. Arbetareantalet utgör inklusive dessa avdelningar c:a 500 personer.

Måhända finnes ingen annan industri, där svenskens obestridligen framstående egenskaper som organisatör, uppfinnare och kvalitetsarbetare kommit så till sin rätt som inom tändsticksindustrin. Under det senaste trekvartsseklet har aldrig funnits någon period, då den svenska tändsticksindustrin icke varit absolut ledande i teknikst avseende.

Det fabrikat som framställes av Jönköpings gamla tändsticksfabrik redan för 60 år sedan, förblir den dag som kvalitativt oöverträffat. Det är ett gott vittnesbörd att den tändsticksask, som först fördes i handeln av det gamla Jönköpingsbolaget, sedan dess icke blivit i någon enda detalj förändrar utan har accepterats som standardformat över hela jorden, varhelst säkerhetständstickor äro att finna.

I förgrunden fanns ett av många virkesförråd. Då hette det kvarteret Kondoren, numera Sinclair.

Om man undantager de länder, där tändstickor av helt annan typ användas och industrin därför följt sina egna banor, såsom Förenta Staterna, Canada och delvis England, har varje annat lands tändsticksindustri varit baserad på den svenska normaltypen. Dessutom är flertalet av alla de hundratals maskinella förbättringar, som under de gångna 70 åren gjorts, utförda av svenska uppfinnare.

Det måste emellertid erkännas, att ju mera fulländad en industri blivit, desto större bliva svårigheterna att göra ytterligare framsteg, och det kan ej förhindras, att uppfinningar, som göras och utnyttjas i ett land, förr eller senare även komma andra länder till godo.

Problemet för den svenska tändsticksindustrin att bibehålla sitt stora försprång framför andra länder har därför varit allt annat än lättlöst. Det torde emellertid icke vara förmätet att påstå, att den svenska tändsticksindustrin lyckats i denna uppgift. Vad som främst möjliggjort bibehållandet av Sveriges ledande ställning är det förhållandet, att nya problem framkommit. Ett av dessa har varit det ständigt ökande kravet på olika format och förpackningar samt en stor variation ifråga om etiketter för att möta i olika länder förefintliga tullbestämmelser, klimat- och transportförhållanden samt publikens smak.

Den svenska tändsticksindustrin har härvid under loppet av många decennier utvecklat en smidighet och anpassningsförmåga efter varje särskild marknads krav, vartill motstycke saknas inom något annat lands tändsticksindustri. Där svenska tändsticksindustrin har att räkna med konkurrens framförallt på sådana marknader, där stora kvantiteter kunna tillverkas i ett och samma format och där kraven på anpassningsförmåga är måttliga.

I alla de hundratals specialmarknader däremot där man med för små kvantiteter måste rätta sig efter köparens krav, har den svenska tändsticksindustrin ett deciderat företräde framför alla konkurrenter. För att belysa huru stor vårt lands överlägsenhet över konkurrenterna i många fall är må nämnas, att antalet etiketter som levererades från de svenska tändsticksfabrikerna år 1913 översteg 9000. Endast undantagsvis torde något annat tändsticksföretag i världen ha överskridit siffran 50.

Svenska Tändsticksaktiebolaget är i sin bransch världens ojämförligt största företag och är väl rustat att för framtiden bibehålla denna rangplats, ej blott som följd av dess egen organisation, utan även därigenom att bolaget förskaffat sig ett vidsträckt inflytande inom sådana företag i utlandet, som förut voro konkurrenter på världsmarknaden.

Uddevalla Tändsticksfabrik har under dess 50-åriga tillvaro i hög grad bidragit till att göra det svenska tändsticksfabrikatet uppskattat och erkänt på världsmarknaden".

Se filmarkivet Bohusläns museum för film om Uddevalla Tändsticksfabrik.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to