• Ventlinge kyrka, nära Ölands sydspets, på sluttningen av västra landborgen, består av ett rektangulärt kyrkorum med kor och utbyggd sakristia i öster och torn, av samma bredd som långhuset, i väster. Vapenhuset ansluter till långhusets sydvägg; väster om detta finns en markerad portal vilken sägs vara av samma ålderdomliga slag som nordportalen i Resmo kyrka. I Ventlinge finns också två fint skulpterade stenskivor från 1200- eller 1300-talet, den ena inmurad i östra gaveln, den andra placerad på tornvinden. Dessa kan ha ingått i ett par gravmonument.
Genom vapenhuset och tornet i väster når man det tunnvälvda kyrkorummet, som belyses av stora segmentbågiga fönster. Östväggen upptas av en altarpredikstol med målning av N. J. Jonsson. Det finns även en äldre altartavla troligen målad 1743 av Eckhoff. På norra långväggen en kalkmålning från 1400-talet, förställande ett skepp - möjligen är det fråga om Sankt Olofs seglats.

Ventlinge kyrka, helgad åt Sankt Laurentius, uppfördes under 1100-talets förra hälft och var då en liten tornlös absidkyrka i romansk stil. Till denna fogades omkring år 1200, helt på egen grund, ett försvarstorn med flera välvda rum och murtrappor. I nedre delen av trappan gjordes stegen trekantiga, så att det skulle vara lätt att snubbla. Över trappans ingång i vapenhuset finns ett kastschakt rakt upp genom muren. Kyrkans försvarare kunde på så sätt stå på tornets andra våning och slänga stenbumlingar på ovälkomna besökare. Över denna kammare har tornet ytterligare tvenne våningar.
Hur den medeltida kyrkan såg ut framgår bl.a. av en teckning från 1634 av Johannes Haquini Rhezelius. (Se bild i extern länk!) Även en okänd konstnär från 1600-talets slut samt Petrus Frigelius år 1753 har avbildat kyrkan. År 1763 murades en portal igen på kyrkans södra sida.
År 1812 reparerades och tillbyggdes kyrkan, så att dess medeltidsprägel gick förlorad. Byggmästare var L. Pettersson. Den omvandlades till salkyrka, varvid det ursprungliga absidkoret revs, långhuset förlängdes österut och en sakristia fogades till östgaveln. Något senare byggdes tornets övre del om och kröntes 1825 med en lanternin. Läktaren uppsattes 1828. Predikstolen förfärdigdes 1870 av snickaren N. J. Jonsson från Glömminge och inköptes 1879. År 1880 tillkom på södra sidan ett vapenhus, ritat av arkitekt O. A. Mankell.

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Ventlinge_kyrka)
    Photo: Kalmar läns museum

Ventlinge kyrka, nära Ölands sydspets, på sluttningen av västra landborgen, består av ett rektangulärt kyrkorum med kor och utbyggd sakristia i öster och torn, av samma bredd som l...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to