Gassniffare

Föremål insamlade i projektet Oil Field Girls - petrokemisk industri i Stenungsund 2003-2004.

Gasmätare

Mätaren är till för att mäta halten syremolekyler i atmosfären. Den används dels för att kontrollera att det finns tillräckligt med syre (luft) för att kunna andas vid inträde i utrymmen som varit slutna, ex, tankar kolonner och liknande. Men kanske vanligare var att mäta så att inget syre förekom i processutrustning där det måste vara syrefritt. Detta pga. explosions- risk och risk för oxidering (missfärgning avprodukten) som skall hanteras i utrustningen.

Text ur webbutställningen Kulturarv Stenungsund:

" Varje morgon kollar uteoperatören sin area, dvs. ett visst bestämt område på fabriksområdet, med gastestaren så att det inte finns några gasläckor. Dessutom görs det kontroll med gastestaren inför förbokade arbeten som skall göras på fabriken t.ex. innan svetsning.

Arbetena som skall göras har olika benämningar beroende på farlighetsgrad och man måste söka tillstånd för att få utföra arbetet. Olika blanketter för olika arbeten: het- arbete och kall- arbete.

Heta arbeten betyder att förekommer gnistbildning och att det därför är brandfarligt. Kallt arbete innebär ingen gnistbildning. För att få tillstånd till att utföra arbetet måste operatören

sniffa med gastestaren för att skiftingenjören senare skall kunna godkänna att arbetet utförs."

Gassniffern ingår tillsammans med ögonduschar UM27903 - UM27904 och planimeter UM27917, i webutställningens avsnitt Fabriksområde som presenteras så här:

"Fabriksområdet

Ur intervju med operatör:

" Fabriksområdet kännetecknas av portar, stängsel och skyltar som bland annat förbjuder mobiltelefoner. Fabriksområdet är belyst nattetid. Facklan brinner alltid. "

Den som besöker en kemisk processindustri upptäcker snart att den skiljer sig påtagligt från sådan tillverkningsindustri där råmaterial och produkter består av fast materia.

I de materialomvandlande processer som kännetecknar kemisk processindustri, ser man inte mycket av vare sig råmaterial eller slutprodukt: vätskor eller gaser transporteras i rör och omvandlas i reaktorer och destillationstorn för att sedan lagras i tankar.

Just förekomsten av rör är kanske det mest iögonfallande när man betraktar en kemisk processindustri. Ett annat tydligt drag är att man möter så få arbetare ute i

anläggningarna. /.../ Om den klassiska tillverkningsindustrin utmärks av att det mesta av produktionen är samlat under ett tak-något, som gör det lätt att hitta till "fabriken" - så förhåller det sig annorlunda i den kemiska processindustrin. Här är ofta den samlande punkten en, ofta explosionssäker, byggnad där man finner det centrala kontrollrum

från vilket fabriken styrs och övervakas. Ett annat typiskt drag är att ett

företag i kemisk processindustri ofta består av flera fabriker, var och en specialiserad kring sin speciella produkt eller process.

Ur Paavo Bergmans Moderna lagarbeten, Lund 1995."

Föremålen är annars resultatet av en direkt inbjudan till deltagarna i projektet att föreslå föremål som skulle kunna samlas in till museet. Gasmätaren lämnades in av Krister Svensson som är fackligt aktiv i Industrifacket på Akzo Nobel. Han satt även med i den grupp som representerade facken. Han var oerhört positiv till projektet.

Flera av föremålen representerar tiden då den petrokemiska industrin byggdes upp i Stenungsund.

Föremålen UM27901 ff. ingår i Delprojekt I : Oil Field Girls - petrokemisk industri i Stenungsund, ett metodutvecklingsprojekt kring den petrokemiska industrin i Stenungsund. Bohusläns museum har i projektet velat pröva och utveckla en metod, där olika grupper i Stenungsund och på industrierna involverats i en insamlingsverksamhet kring Stenungsunds industriella näringsliv och petrokemiska tillverkning.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to