• Untitled Labour 02: Mtungi [fotografi]
    Photo: Kalmar konstmuseum

Untitled Labour 02: Mtungi [fotografi]

Share to