Photo: Bohusläns museum

Skagerrakslaget 1916 - en viloplats för dem som aldrig kom hem. En digital utställning.

29 objects

En viloplats för dem som aldrig kom hem

I det neutrala Sverige tog man hand om de döda soldaterna och begravde dessa på flera öar och på fastlandet. Även i Danmark och Norge skedde begravningar. I Bohusläningen kan man läsa:

”Efter det stora Nordsjöslaget drev liken i massor in mot Bohuskusten. Det kom hela klungor, som legat i månader i vattnet. Liken var fasansfulla att skåda. Störtsjöar och måsar hade slitit bort köttet på kropparna, oftast var endast benstommen kvar med håliga ögon och grinande tandrader. De jordfästes i svenska gravar, vänner och fiender om vartannat. Döden försonade allt.”

Inte bara tidningarna skriver om de döda som flyter i land.

Selma Lagerlöf, som vistas i Strömstad sommaren 1916 blir djupt berörd.

I ”Bannlyst” som kommer ut 1918 skildrar hon sina upplevelser genom karaktären Ung-Joel:

”...men nu började Ung-Joel berätta, hurusom han en av dagarna efter det stora Nordsjöslaget hade passerat Skagen och att han hade sett de dödas härskaror flyta omkring på havsytan. De hade inte legat utsträckta i vattnet, utan de hade hållits i upprätt ställning av sina korkvästar. Deras huvuden hade varit upplyfta ovan vattnet, så att man hade kunnat urskilja anletsdrag och uttryck. Och Ung-Joel berättade, att ångaren hade gått fram i timtal genom tusenden och åter tusenden av döda. Hela havet hade varit betäckt av dem.

Han skildrade för brodern många fasans syner, som han hade sett, men det, som tycktes mest ha gripit honom, var, att alla de döda hade fått sina ögon uthackade av de otaliga skaror av måsar, som kretsade över dem.”

I museets samlingar finns ett antal bilder som visar på de viloplatser som den svenska staten upplät till de utländska soldaterna. Ett flertal av dessa krigskyrkogårdar med sina gravstenar finns kvar än idag. 1952 togs de tyska soldaterna till hemlandet och 1961 flyttades de engelska till den gemensamma krigskyrkogården på Kviberg i Göteborg.

(tyska: Skagerrakschlacht; danska: Søslaget ved Jylland / Søslaget om Skagerrak, engelska: Battle of Jutland)

Veckorna efter katastrofen publicerades det ena reportaget värre än det andra i lokalpressen. Från att ha varit en händelse på relativt avstånd kom nu krigets offer bokstavligen till de danska, norska och svenska stränderna.

För den som orkar läsa återges här i sin helhet ett antal av dessa reportage som ger oss ögonblicksbilder från försommaren juni 1916:

Ett tack till Bohusläns föreningsarkiv som ur sitt tidningsarkiv efterforskat originalartiklar i Bohusläningen och Lysekils Kuriren.

LYSEKILS KURIREN lördag 10/6 1916:

Spillror från sjöslaget.

En hemsk seglats.

Gävle torsdag (Pr.-C)

Ångaren Vanda från Norrköping som i dag inkommit till Gävle med last av kol från England, har under resan passerat ett område, där det stora Nordsjöslaget stod och de ombordvarande ha bevittnat en ohygglig syn. Man berättar, att när ångaren kommit cirka 90 sjömil väter om Hanstholmen, mötte den först ett tjockt lager av flytande olja som gjorde att den våldsamma sjögången fullständigt lade sig. På ångaren* visste man ingenting om Nordsjöslaget och trodde därför att en eller flera undervattensbåtar gått under. Från kl. 4 på morgonen till kl. 8 passande man genom detta oljelager.

Vid halv 11-tiden på f. m. observerade man alldeles invid ångaren liket av en ung marinsoldat. Liket var försett med livbälte och stod upprätt i vattnet. Man kunde icke bärga det på grund av den höga sjögången. Samtidigt mötte man hela flottor av död fisk, torsk, kolja, tumlare o. s. v. Så mötte man flytande vrakspillror, sängkläder, båtshakar, mössor och andra klädespersedlar och däribland ett och annat människolik. Så småningom kommo vi, säga berättarna, in i ett fullkomligt likbälte. Liken flöt på sina ställen i stora klungor, och ångaren måste oupphörligt vika ur kursen' för att undgå att törna på dem. De allra flesta liken hade livbälten och lågo så djupt i vattnet, att blott huvud och axlar syntes. Runtom flöto vrakdelar och tomma livbälten.

Samtliga ombord förklarade att en mera fasaväckande syn än den som de nödgats bevittna under tiden från kl. 11 på f. m. till halv 4 på e. m, då det sista liket passerades, icke gärna kan tänkas. Det hela verkade som en spöksyn, och det var omöjligt för manskapet att sova natten efter. De lik, som observerades» ombord, kunde beräknas till flera hundra, och likväl sökte man så långt möjligt var undvika att styra i närheten av dem.

Tolv distansminuter norrut från Hanstholmen hade man vidare påträffat masten av ett segelfartyg som flöt med tjockändan uppåt, tydligen nedtyngd av seglet, allt tydande på, att en förlisning på grund av explosion ägt rum.

BOHUSLÄNINGEN lördag 17/6 1916:

Talrika likfynd vid kusten.

Ett 60-tal lik observerade utanför Hållö.

Makrillfiskare från Kungshamn fingo i onsdags morse bevittna en sorglig syn några mil utanför Hållö, där hafvet var betäckt af döda flottister iförda uniformer och lifbälten. Man kunde räkna till 40 à 50 mer eller mindre tilltygade lik, som flöto omkring på vattnet och syntes drifva norrut. Somliga voro i fullkomligt upplösningstillstånd och kunde därför icke upptagas i båtarna. Tre infördes till Grafvarne, där de under dagens lopp besiktigades och befunnos vara en engelsk och två tyska matroser. De komma senare att jordfästas å Grafvarnes kyrkogård.

Ilandförda och begrafda på Öckerö.

Under veckan ha talrika likfynd gjorts ute i Skagerak och Kattegat. Liken synas härröra frän det stora Nordsjöslaget och äro i allmänhet iförda uniform. Såväl tyska som engelska sjöofficerare och matroser ha anträffats.

Redan före pingst infördes till Öckerö liket af en eldare eller maskinist, förmodligen från något engelskt krigsfartyg. Liket grafsattes i tisdags på Öckerö kyrkogård.

Natten till onsdagen infördes af Öckeröfiskare ännu ett lik och inlades i öns bårhus. Det var ifördt uniform och hade förband om hufvudet. Begravningen sker på Öckerö kyrkogård.

Af makrillfiskare från Helsö anträffades på onsdagen tre mil utan för Hamneskär två i lik, det ena af en sjöofficer, och det andra af en matros, som fastnat i makrillgamen De döda fördes till Öckerö för att besiktigas och begrafvas.

Ytterligare fynd. — Jordfästningar i Grafvarne.

Äfven under torsdagen gjorde makrillfiskaren en mängd hemska fynd, särskildt utanför Hållö där man långa sträckor kunde segla bland lik af omkomna matroser. En fiskare frän Tången uppgaf sig ha räknat till öfver 100 sådana.

Dessutom flyta massor af minor, tyska och engelska matrosmössor, lifbälten, cisterner och fartygsrester samt annat vrakgods omkring strax utanför kusten. Som emellertid vinden nu är nordostlig, har ännu intet drifvit iland. Kustbefolkningen har dock fruktat detta och därför genom fiskeriintendenten gjort framställning om att något af flottans fartyg måtte beordras att uppsamla de omkringflytande likmassorna.

I torsdagsnatt hindrades makrillfisket mycket af att talrika lik fastnade i garnen. En båt erhöll t.o.m. två minor i garnlänken, som delvis gick förlorad.

I torsdags jordfästes på Grafvarnes kyrkogård af pastor Henrik Carlson kvarlefvorna af fyra tyska och en engelsk matros, som införts af fiskare till Grafvarne och Tången. Den döde engelsmannen bar s.k. dödsbricka af metall och tyskarna papper jämte bref, som angåfvo deras nationalitet. Dessa effekter ha tillvaratagits af kronolänsmannen Georg Bergenlund.

Begrafningsakten, som förrättades enligt vanlig luthersk ritual, var mycket högtidlig. De fem kistorna, som sirats med blommor och kransar, sänktes i en gemensam graf. En stor skara af platsens innevånare följde till grafven, vid hvilken jämväl ett kort tal hölls.

BOHUSLÄNINGEN torsdag 22/6 1916:

Nordsjöslagets hemska efterskörd

Nya likfynd – Ytterligare jordfästningshögtidligheter.

Enligt ett uttalande af kronolänsmannen- i västra Orusts distrikt Erik Holst till Göt.-P:n lärer vederbörande engelska konsulatet ha för afsikt att ersätta ortsbefolkningen de kostnader som åsamkats dem med engelska liks tillvaratagande och begrafning.

På en hel del håll i skärgården har man haft svårt att anskaffa likkistor till alla lik. De förhållanden hvarunder dessa anträffats ha naturligtvis för ortsbefolkningen orsakat en del otrefligheter, hvilka man haft svårt att bekämpa, i synnerhet som en del lik var stadda i starkt förruttnelsetillstånd och icke kunnat eller fått jordas omedelbart. På måndagen besiktigade kommissarie Holst 12 lik, inalles hade han under den gångna veckan haft att göra med 33 sådana.

Kville

På måndagen anträffades 2 tyska lik vid Stora Håskär och Väderöbod samt 1 engelskt vid Hamnerö. I tisdags hittade man ytterligare ett lik vid lilla Håskär.

Klädesholmen

På Klädesholmens kyrkogård jordades i tisdags middag af pastor Meuller en tysk andreofficer, ”Flottmeister”. Militärer paraderade. Den döde har en ring, hvars inskription var otydlig, samt en guldklocka. Han syntes ha innehaft en bättre samhällsställning före kriget än flera andra af de soldater, som flutit iland.

Strömstad

Här jordfästes under militära hedersbetygelser på måndagen liket af en tysk underofficer, som omkommit vid ”Wiesbadens” undergång. Jordfästningen förrättade af pastor Ljunggren.

Mollösund

Tidigt i tisdags jordfästes under stora högtidligheter på nya kyrkogården i Mollösund liket efter en i söndags anträffad tysk underofficer. Så godt som hela församlingens befolkning ägnade den döde sina hedersbetygelser. Landstormsmän buro den rikt blomstersmyckade listan till grafven. Kapellpredikanten Hallberg höll ett tal vid griften, och landstormen saluterade.

Marstrand

En vid Hamneskär midsommardagen funnen och till Marstrand införd engelsk sjöman begrofs i tisdags på Marstrands kyrkogård under stor tillslutning. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Leufvén. Musik utfördes af en afdelning af skeppsgossekåren jämte Marstrands scoutkår hade infunnit sig vid grafven. Kistan var omsvept af en engelsk flagga.

Askum

Onsdagen i förra veckan jordfästes av pastor Andrén12 lik från Nordsjöslaget upptagna af fiskare (1 vid Näset, 2 vid Weijern samt 9 mellan Tryggö och Ramsvik). De flästa voro tyska matroser. Ytterligare har hittats ett lik (af en engelsman) vid Tryggö, det grafsattes på Askum kyrkogård på torsdags kväll. Komma flera lik, finnes ej plats å kyrkogården, som varit nära nog fullt tagen i anspråk förut.

Döden förenar

I Tönsberg i Norge blef man i söndags vittne till en ovanlig högtidlighet. Liken af funna engelska och tyska matroser, som hade uppfiskats, begrofvos nämligen då på Tönsbergs kyrkogård under militära högtidligheter. Kistorna voro placerad på 18 vagnar, och norska marinsoldater bildade hedersvakt på vagnarnas båda sidor. Efter likvagnen gingo marinofficerare och chefen för den norska kanonbåten ”Elida” i spetsen. Tönsbergs sjömansförening mötte under sin fana.

På kyrkogården hade stora människomassor infunnit sig för att öfvervara den högtidliga begrafningen Hela staden flaggade på half stång. På norska marinens vägnar nedlades en krans med en sista hälsning till de tyska och engelska kamraterna som hade fått sin graf i Tönsberg. Vidare nedlades kransar på det engelska och tyska konsulatets vägnar.

Källor:

Bohusläningen juni 1916

Lysekils Kuriren juni 1916

Selma Lagerlöf ”Bannlyst”

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to