Ritning på Tullhuset i Linköping
Ritning på Tullhuset i Linköping

Linköpings Hamn

Vid slutet av 1850-talet byggdes, Nykvarnshamnen. Redan efter några år ansågs det lämpligt att hamnen skulle flyttas närmare staden och den Nya hamnen invigdes den 10 september 1867. Då hade slussen vid Nykvarn byggts och båttrafiken på Göta Kanal kunde äntligen anlägga Linköping.

I samband med att Nya hamnen togs i bruk 1867 inrättades det ett hamnkontor. Det gamla hamnkontoret (som nu finns i Gamla Linköping och inrymmer repslageriet) ersattes 1883 av en ny byggnad. Det nya Hamnkontoret, även kallad Hamnpaviljongen, och dess magasin låg längs med Stångån. I hamnkontoret arbetade en hamnfogde som var föreståndare och under honom lydde ett antal tjänstemän. Det nya tullhuset blev klart 1876. Det ritades av stadsbyggmästare Henrik Elfving. Huset har även inrymt verksamheter som Kinda kanalbolaget, tullexpedition, sjömanshus och magasin. I huset fanns även bostäder till tjänstemännen. Huset finns fortfarande kvar men används nu till annan verksamhet.

Hamnen blev snabbt för liten och 1879 blev Övre hamnen, med en hamnkaj mitt för Drottninggatan, klar.

På 1940 talet hade varutrafiken på Kinda kanal upphört och de få lastfartyg som trafikerade Göta kanal slussade inte utan stannade vid Nykvarnshamnen. Nya och övre hamnen användes mer sällan och 1958 beslöts att hamnen skulle flytta nedströms. Någon flyttning blev dock aldrig aktuell.

Hamnen används inte idag. Tullhuset finns fortfarande kvar men hamnkontoret är rivet.

Båtar som ankom Linköpings hamn var av olika sorter. Det var lastfartyg, passagerarbåtar, pråmar och små fiskebåtar. Båtarna var lastade med bland annat ved, tegel, spannmål, socker, buteljer, tyg och fisk. Många av varorna lastades på nya båtar eller andra transportmedel för att, så småningom, säljas på andra orter.

Alla fartyg som anlände hamnen skrevs in i hamnens dagbok. Den 18 april 1872, antecknas, som första båt, ångaren Hans Brask. Kaptenen C. Bergström styrde sin båt fullastad med olika varor in till hamnen. Hamnens sista båt var, enligt hamndagboken, MF Kind som ankom hamnen den 27 september 1966. Den hade ingen last. Som mest, året 1923, hade hamnen 1733 registrerade fartyg. Av dem var det endast 12 stycken fartyg som hade Linköping som sin hemmahamn.

Gunilla Elvör, Linköpings stadsarkiv 2014. Artikeln är ursprungligen en utställning.

Alla ritningar finns i original hos Linköpings stadsarkiv. Övrigt material kommer från Stadsarkivets samlingar.

Ritning på hamnkontoret
Ur en hamndagbok

Share to