Stridsledningshydda 1 i 12/80 kabataljon
Stridsledningshydda 1 i 12/80 kabataljon Jönson, Malte / Museum för rörligt kustartilleri Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

STRIKA 85 - Stridsledningssystem i kustartilleriet

Beskrivning av Strika 85

Strika anskaffades ursprungligen för att utgöra en integrerad del 
i ett för marinen gemensamt stridsledningssystem (MASIK), där grundtankarna 
dels var att skapa en enhetlig och gemensam mållägesbild i nära realtid

som underlag för insatsbeslut, dels att skapa ett enhetligt och säkert sätt att utväxla information – datakommunicera – mellan förbanden. Strika utformades främst för att all tillgänglig spaningsinformation skulle kunna användas för att skapa en gemensam och ensad lägesbild och att säkerställa att vapensystemen kom till insats i rätt tid och med avsedd verkan. Strika-system installerades i kustartilleriets fasta förband och i de rörliga förbanden KA-bataljon m/80 och Kustrobotbatteri m/90. I radartroppar, minspärrtroppar, äldre batterier installerades enbart en terminal, en ADT. Dessa system kunde utformas med olika antal operatörsplatser och konfigureras för att passa för de aktuella förbandstyperna.
Dessa system kopplades samman och samverkade via datakommunikationsförbindelser i det marina sambandsnätet.

STRIKA var maskinvarumässigt uppbyggt med Ericsson Radio Systems datorer och presentationsutrustningar (ursprungligen konstruerade av Datasaab), som tillsammans med programvaran skapade de operativa och tekniska funktionerna. Följande hårdvarudelar ingick: • Datormodulerna ACM och DPM.
• Bildenheterna 23” och 16”.
• Alfanumerisk terminal ADT.
• Bandspelarenhet med 2 bandspelare.
• Skrivare.
• Plotter.
• Datakassett med operativt programsystem. • Datakassett med anläggningsbundna parametrar och kartdata.
Var och en av hårdvaruenheterna finns registrerade som föremål i Digitalt museum och beskrivs där var för sig.

Alla Strikasystemen hade ett och samma programsystem. Med specifika anläggningsparametrar anpassades varje system för aktuell installation/anläggning.

      Strikasystemet finns beskrivet i: 
• Strika 85 Systembeskrivning och Funktionsbeskrivningar
• Tekniska beskrivningar, Handhavandeinstruktioner, Underhållsföreskrifter

      Historia
STRIKA-85, kustartilleriets första datoriserade stridsledningssystem, 
specificerades och projekterades i början av 1980-talet som 
ersättning för de äldre manuella plottingsystemen. Det utformades 
för att kunna utnyttjas på olika nivåer inom kustartilleriets 
krigsorganisation och då med varierande omfattning på funktionalitet och 
mängden ingående delar.
Strika 85 upphandlades från Datasaab/Ericsson Radio Systems (ERA)
i konkurrens med Philips Elektronikindustrier AB (PEAB) i juni 1982.

STRIKA centralsystem installerades i 60-talet ledningscentraler för brigader, spärrbataljoner, prioriterade batterier, KA-bataljon 12/80 och tungt kustrobotbatteri samt i flera utbildnings- och verkstadsorganisationer. Därutöver installerades fjärrterminaler (ADT) i mindre förband som minspärrtroppar och radarstationer. Totalt ingick drygt 160 datorer, 100 presentationsutrustningar (DS86) och 500 alfanumeriska terminaler. Sista installationen gjordes 1992. Sista programuppdateringen gjordes 1996. STRIKA-projektet genomfördes i stort enligt plan men med förseningar för de fasta förbanden. För systemledning och projektledning svarade övlt Fred Backlund (Chef KA Radarskola) respektive avd. dir Björn Dalén (FMV Elektronikavdelning). STRIKA-85 ingick i krigsorganisationen fram till början av 2000-talet. Alla systemen (utrustningarna) togs då ur drift i samband med att kustartilleriet avvecklades. Några få kompletta STRIKA-system finns bevarade och är uppställda i sin ordinarie miljö vid museianläggningsmuseerna i Hemsö och Arholma Nord och i Museet för rörligt kustartilleri på Aspö (i 12/80-hyddorna). Ett fungerande system finns också uppställt i Garnisonsmuseet, KA 4 kamratförening i Göteborg. Ytterligare två system finns magasinerade vid Teleseum i Enköping

Författare Bengt Olofsson

Föremål i Museet för rörligt kustartilleri

Share to