Varbergs kooperativa handelsförening 120 år 1899 - 2019

Fotograf ovan: Gustaf Björkström, 1930-talet.

Fotograf nedan: Hallands Nyheter, 1963-05-09

VARBERGS KOOPERATIVA HANDELSFÖRENING 120 ÅR 1899 - 2019

För 170 år sedan öppnade en grupp vävare år 1849 en konsumentkooperativ butik med varudistribution på Toad Lane i Rochdale, norr om Manchester, Storbritannien. Detta var indirekt startskottet för Varbergs kooperativa handelsförening som 50 år senare skulle komma att utvecklas i Varberg. Längs vägen formulerade vävarna sju kooperativa principer som enligt deras erfarenheter var grundläggande för att lyckas med denna typ av företagande.

Konsumentkooperationens ägare är dess medlemmar. Medlem blir man genom en kapitalinsats. En del av vinsten på affärsverksamheten fördelas bland medlemmarna i form av återbäring. Till skillnad från privat näringsliv, där vinsten fördelas i förhållande till kapitalinsatsens storlek, fördelas vinsten inom kooperationen i förhållande till medlemmens inköp. Tanken var att utdelningen ska bygga på köptrogenheten hos medlemmarna, vare sig man var rik eller fattig. Man ville vara en rörelse för alla och marknadsförde föreningarna som politiskt och religiöst neutrala. Alla var välkomna att handla, alltså även ickemedlemmar. Inom Internationella kooperativa alliansen enades man om att följande fyra grundsatser gällande medlemskap, utifrån Rochdaleprogrammet, skulle vara obligatoriska: 1. Alla kan bli medlemmar 2. Demokratisk förvaltning 3. Överskottet fördelas i förhållande till varje medlems inköp 4. Begränsad ränta på kapitalinsatsen

Konsumentkooperationens tidiga dagar

En som läste om vävarnas konsumentkooperation var ordföranden i Varbergs fattigvårdsstyrelse, C. A. Kindwall. Här liksom i stora delar av landet rådde svår hungersnöd. Under senare delen av 1860-talet inträffade fatala missväxtår. När det amerikanska inbördeskriget var över 1865 tog den stora utvandringen mot Amerika sin början. Folk från landsbygden drev också in till stadens handel i hopp om att kunna köpa potatis eller säd. Tillförseln av livsmedel förslog dessvärre inte och såväl handel som hantverk hade gått dåligt en tid, vilket orsakat att priserna drivits upp. Nöden var oerhörd och fattigvården rådde inte med situationen. Kindwall beslöt att försöka följa vävarnas exempel och lyckades via tidningsartiklar, möten och förslag till stadgar skapa ett intresse för saken.

I mitten av september 1868 bildades därav Warbergs Hushållsförening som genast öppnade Varbergs första kooperativa butik. Den existerade i drygt fyra år innan de privata handlarnas motpropaganda och priskartell, kombinerat med föreningens bristande erfarenhet som kooperatörer, ledde till att affären till slut överläts på föreståndaren.

Ett problem som Kindwall ville avhjälpa genom kooperativ handel var att få bukt med det vid tiden gängse sättet att handla på kredit. Somliga kom aldrig ikapp sina krediter och det kunde dröja både två och tre år innan krediterna löstes. Detta gagnade varken handlare eller kund. Att införa strikt kontanthandel visade sig dock vara svårare gjort än sagt. Det skulle dröja ända till 1935 innan Kooperativa Förbundets revisorer lyckades genomföra kontanthandel fullt ut i Varberg, trots att man redan 1910 egentligen tagit beslut om detta genom att anta förbundets mönsterstadgar, där kontanthandel stipuleras.

Med åren växte arbetarnas styrka, samarbete och självförtroende genom att organisera sig politiskt och fackligt. Levnadskostnaderna behövde dock alltjämt sänkas och de kooperativa idéerna fick en kraftfull talesman i värmlänningen Axel Danielsson. Han var nära bekant med August Palm och fick anställning på hans tidning Social-Demokraten 1885 men flyttade två år senare till Malmö och grundade, med stöd hos facket, tidningen Arbetet. Till en början stod kooperationen i konflikt med arbetarrörelsen, som såg kooperationen som kopplad till liberalismen och frisinnade konservativa. Danielsson lyckades få arbetarna att acceptera kooperationen och fick igång starka krafter såväl i Malmö som Göteborg, vilket ledde till att många kooperativa föreningar bildades tidigt just mellan dessa båda städer.

Varbergs kooperativa handelsförening startar

Varbergs kooperativa handelsförening bildades officiellt den 29 juli 1899 i vad man då benämnde ”den gamla slaktaregården”, med samma stadgar som gällde för föreningen Pan i Malmö. Varbergföreningens första butik öppnades den 14 augusti i det s k Normanska huset vid Prästgatan. Föreståndaren hette Otto Ahlgren. Vid slutet av året hade man 158 medlemmar och 120 år senare är antalet 17000 i dagens Coop Varberg ekonomisk förening.

När kooperationen i Varberg stod på topp fanns här 15 butiker, ett bageri och ett charkuteri. Den första affären med charkuteri-, kött och fläsk startades 1904 på Bäckgatan 14. En kooperativ bageriförening bildades 1908, men båda verksamheterna fick en skakig inledning. För övrigt var det också år 1908 som handelsföreningen anslöt sig till Kooperativa Förbundet (KF, också bildat år 1899); fram till dess hade den hört till Centralföreningen i Halland. Samma år deltog man vid bildandet av Varbergs lysoljeaktiebolag, vari föreningen också tecknade aktier. 1927 återupptogs charkuterirörelsen med butiker vid Kungsgatan och Östra Långgatan samt försäljning från vagn på torget två gånger i veckan, vilket begärts av det Kooperativa Kvinnogillet. 1932 öppnades även en charkuteributik på Norra vägen. 1941 uppförde man en egen, modern fabrik på Norrdal.

Utbildningsprincipen och kvinnogillen

Kooperativa kvinnogillet i Varberg år 1934. Ordförande var då Mary Svensson. Fotograf: Gustaf Björkström

En av Rochdalekooperativets sju principer var vikten av utbildning och information inom verksamheten. Bildning och kunskap ansågs nödvändig för att få den kraft som krävdes för att övervinna hinder och begränsningar på kooperationens väg framåt. Bibliotek och annan bildande verksamhet fick därför en framträdande plats inom kooperationen. I samband med anslutningen till KF 1899 ökade upplysnings- och propagandaarbetet. Vid en större fest den 7 januari 1912 gavs ett föredrag av fru Josefina Rosvald från Göteborg, vilket bidrog till att Kooperativa kvinnogillet Varberg bildades under festen. Rosvald var ordförande i Brämaregårdens kooperativa kvinnogille i Göteborg och uppsatt som kommunfullmäktigekandidat för socialdemokraterna i samma stad. Den kooperativa styrelsen i Varberg uttryckte sina förhoppningar på Kvinnogillet med att de skulle ”visa att Ni tillhör den förening som är i stånd att driva fram kooperationen i vårt samhälle till den plats den bör ha.”* Första ordföranden i kvinnogillet var Gerda Persson. Hon stannade 11 år på posten. Mellan 1925-1945 satt Mary Svensson som ordförande.

Det första kooperativa kvinnogillet startades i Eskilstuna 1906 av Martin Sundell på KF. Då hade det kvinnliga kooperativet Svenska Hem nyligen startats i Stockholm, där medlemmarna skulle kunna köpa goda varor (matfusk var utbrett) till rimliga priser och få återbäring på sina inköp. De ordnade även matlagningskurser, gav ut Sveriges första konsumenttidning och hyrde ut dammsugare. Under sina 11 år, innan de uppgick i Konsum Stockholm, hann de bli 3300 medlemmar. Enligt Sundell behövdes kvinnornas köpkraft för att klara konkurrensen med privata köpmän. Gillenas viktigaste uppgift skulle bli att bygga en bro mellan hemmen och den kooperativa handeln, menade han. Kvinnornas expertis på hemarbete och hushållning behövdes också för att utveckla såväl affärerna som reklamen för dem. Inom kvinnogillena kunde husmödrarna därtill utbildas inom kooperationens idé, ekonomi, föreningsarbete och annat.

Kvinnogillet i Varberg kom också att bli betydelsefullt just för upplysnings- och informationsarbetet. När den första kooperativa filmen – ”Den vises sten” – visades i Varberg år 1922 sågs den av över tusen personer. Kvinnogillet väckte många motioner till årsmötena och de utförde även det otacksamma arbetet med att driva in skulder och uppsöka medlemmar som handlade dåligt. 1933 bildade upplysningsverksamheten grupper, enligt senaste modell, och kvinnogillet drev en av de då tre studiegrupperna.

Tillväxten i Varberg

Kooperativa i hörnet av Östra Långgatan-Borgmästaregatan i Varberg år 1938. Fotograf: Gustaf Björkström

1917 flyttades den kooperativa handelsföreningens butik i Varberg in i fastigheten i korsningen Östra Långgatan-Borgmästaregatan. Efter att först ha hyrt lokalerna kunde föreningen 1925 köpa fastigheten. Utvecklingen framskred 1920 med butiker både på Platsarna och i Rosenfred, där man 1929 uppförde en egen butiksbyggnad. 1930-talet var expansivt för kooperationen i staden. 1934 var butiken på Platsarna flyttad till en egen nybyggd fastighet; 1935 byggdes butiken i centrum om och 1936 öppnades en butik i hyrda lokaler vid Hagagatan; 1938 uppfördes en affärsbyggnad på Norrdal, dit charkuterivarorna flyttades från Norra vägen (där fortsatte man emellertid att driva speceri- och mjölkaffär) och samtidigt byggde man ut butiken i Rosenfred. 1945 uppfördes en butik vid Magasinsgatan i Fridhemsberg.

Kooperationen marknadsförde sig alltjämt som motvikten till giriga privathandlare. 1946 väckte Konsums affischkampanj ”ej tjäna på andra men tjäna varandra” livlig diskussion i landet. Privathandeln anmälde den till pressens opinionsnämnd, för budskapet visar kärnfullt och enkelt Konsums fördelar med det demokratiskt ägda utan enskilt vinstintresse, jämfört med det motsatta hos konkurrenterna. Marknadsföringen var vid tiden tämligen skrupelfri och skildrades i Ulf Peder Olrogs samtida melodi med raderna ”Allting går att sälja med mördande reklam, kom och köp konserverad gröt”.

Under 1950-talet expanderade Varberg än mer till ett sommarparadis med en strid ström av badgäster. Varbergs små kooperativa butiker hade svårt att möta behoven under somrarna; inte minst Konsum på Getterön som var populär att campa på. ”Konsum” var det allmänna namnet på kooperationens mindre butiker, men 1956 öppnades i Katrineholm dess första större varuhus vilka skulle gå under namnet Domus. Varbergs kooperativa handelsförening beslöt att satsa på att bygga Hallands första fullt utbyggda varuhus, Domus.

Domus i Varberg

Vy från år 1971 över Domus och Torellbrunnen med Varmbadhuset och Varbergs fästning i bakgrunden. Fotograf: Okänd

I samband med att Domus stod klart 1963 lade man ner tre småaffärer, 2 charkuterier, ett snabbköp och en speceriaffär; all personal flyttades över till Domus.

Med varuhuset i Varberg fick Sverige över 100 Domus och med tiden skulle de bli fler än dubbelt så många. Kooperativa Förbundet och dess arkitekt Herman Borendal skapade i Varberg ett hypermodernt varuhus med P-hus i källaren i direkt förbindelse med varuhuset (då en nyhet), och centralt placerade utgångskassor kallade "check-out-kassor", istället för att varje avdelning hade separata kassor. Specialvaruavdelningarna upptog ca 1000 kvm och livsmedelsvarorna omkring 375 kvm. "Snabbköpsidén är genomförd till hundra procent", konstaterades i Hallands Nyheters artikel vid invigningen. Vid huvudingången fanns en informationsavdelning för turister och andra samt en filial för KF:s sparkassa. Restaurangen hade en modern "barservering" (till skillnad från bordsservering) och plats för 88 gäster inomhus samt ca 50 på sommarterrassen åt Engelska parken; centrum för somrarnas blomstrande turistliv. Köket var byggt med hänsyn till "senaste rön".

Enligt vad som uttrycktes i lokalpressen vid invigningen ansågs byggnaden i mörkrött tegel smälta väl in på platsen, vara vackert, gediget, väldimensionerat och välplacerat. Stadsarkitekten Oskar Nygren menade att den nu sanerade tomten före Domus tillkomst varit en skamfläck. På tomten låg en gång i tiden stadens första hotell Gillet, brunnsbyggnaden och "Baden-Baden" - ett ställe där dåtidens borgare och badgäster drack punsch om kvällarna. Här låg också den Pehrssonska trädgården. Coop äger fortfarande fastigheten som efter en renovering kallas Galleria Trädgården (2019).

Torellbrunnen

I Varberg fanns en Torellkommitté, startad av folkskolläraren Carl Eliasson, som när Domus invigdes år 1963 hade samlat in 25 000 kronor till ett monument över vetenskapsmannen Otto Torell. I samband med invigningen av Domus skänkte KF:s styrelse 10 000 kr i bidrag till detta. Edvin Öhrström hade då redan gjort en skiss över konstverket, men mer pengar krävdes och det skulle ta ytterligare sju år innan det 1970 kom på plats utanför Domusrestaurangen mot Engelska parken.

Otto Torell föddes i Varberg den 5 juni 1828 (död år 1900 i Brännkyrka) och anses ha grundlagt den vetenskapliga polarforskningen. Otto växte upp i huset som numera rymmer Hotell Gästis, vars trädgård senare styckades av och blev Engelska parken. 1844 blev han student i Lund. 1856 började han studera glaciärer i Schweiz och han disputerade 1859 med avhandlingen "Bidrag till Spitzbergens molluskfauna, jemte en allmän öfversigt af arktiska regionens naturförhållanden och forntida utbredning". Öhrström har därför utformat fontänskulpturen som abstrakta mollusker. Torells banbrytande gärning är dock bevisföringen för att Skandinavien en gång var täckt av en inlandsis. Han ledde 1861 den första större svenska vetenskapliga polarexpeditionen och den gick till Svalbard. Därför finns det, utöver bland annat ett antal mollusker, 10 olika geografiska platser på Svalbard uppkallade efter Torell.

Konsumentkooperationen tappar mark

Domus byggdes om och till redan 1969 med en livsmedelsavdelning om 800 kvm, där man öppnade en konsumenthörna för information i konsumentfrågor. Till sortimentet skulle fisk fogas samt en manuellt betjänad avdelning för konditorivaror och en för delikatesser. Skor skulle börja säljas och såväl klädutbudet som husgerådssortimentet breddas.

Under 1980-talet började det gå sämre för landets kooperativa butiker med följd att såväl många Konsum på landsbygden lades ned som Domus i städerna. Domus i Kungsbacka flyttade under 1980-talet exempelvis från sin centrala byggnad vid torget till Kungsmässan och bytte namn till K-marknad. Efter några år lades affären slutligt ned och personalen erbjöds anställning på OBS! i Kållered istället. Konsumentkooperationens OBS! var för övrigt motsvarigheten till amerikanska s k rabattvaruhus och det första byggdes av Konsum Stockholm i Vårby år 1963. I Varberg upphörde Domus konfektionsförsäljning 1992 och 1998 upphörde Domus-konceptet helt inom KF. I december 1998 förkunnade Hallands Nyheter att Domus skulle bli galleria och få hyresintäkter. Efter en om- och påbyggnad återinvigdes Galleria Trädgården år 2017.

Medan många konsumentkooperativa föreningar fortfarande dras med svårigheter och förluster, så blomstrar Coop Varberg ekonomisk förening än idag och går med god vinst. Utöver Stora Coop i Breared finns också systerbutikerna på Apelvikshöjd och Håsten.

Kooperativa Förbundet - kuriosa

KF:s roll i Sveriges 1900-talshistoria är omfattande på många plan och man gick i bräschen för både stort och smått. Som avslutning följer här ett axplock kring detta:

KF...

• bröt monopol och karteller vid 1900-talets början • startade tidigt egen industri • var först med att införa självbetjäningsbutiker • utvecklade smarta logistiklösningar och lagercentraler • hakade redan 1918 på den svenska reklamfilmen och 1921 anlitades en 15-årig Greta Garbo för att saluföra Konsumbagaren genom att äta bakelser på Hotell Strands terrass och ha med sig skorporna på utflykt i skogen • inrättade 1945 en egen filmavdelning • gav ut den välkända ”Vår kokbok” 1951, men hade alltsedan 1914 i Konsumentbladets första nummer förmedlat recept. 1921 skrev Ingeborg Schager ”Kooperativa förbundets kokbok” och ”Smekmånadens kokbok” av Ivar Bjarne gavs ut av Konsumentföreningen Stockholm 1935 m fl • var först med köttkonserv 1929 och färdiglagad mat (redan Svenska Hem levererade färdiglagade rätter) • KF:s ergonom Elly Löfstrand vid KF Stockholm skapade husmodersgymnastiken 1942 i samarbete med Svenska gymnastikförbundet och hade uppvisningar både i och utanför Sverige • var först med djupfryst mat 1944 • lanserade kakmix 1948 utifrån ambitionen att förenkla hemmafruns vardag. På 1960-talet utvecklades konceptet så att man kunde grädda kakan i förpackningen, ”Mixiform” • gick i bräschen för Du-reformen, sannolikt först inom handeln med att 1969 uppmana alla sina anställda att säga Du istället för Ni till kunderna • utvecklade 1978 ”Blåvita sortimentet” – basvaror med ständigt lågpris, ca 10 % under märkesvaror

Källor

Arkiv och litteratur

Tidningsurklipp, FANN 597 Varbergs kooperativa Handelsförening, volym L1:1; Fotoalbum, FANN 234 Varbergs konsumentgille/Kooperativa kvinnogillet i Varberg, volym K1:1; *A. Påhlman, W. Sjölin, "Varbergs Kooperativa handelsförening 1899-1939: En festskrift", sid. 39; "Jubileumsår: Hushållens förening 50 år, 1899 - 1949". Varbergs Kooperativa handelsförening; ”Ej tjäna på andra…”: En bilderbok om konsumentkooperationens historia. Riksutställningar/KF, en skärmutställning, u å men efter 1974; Hallands Nyheter, "Coop Varberg fyller 120 år och går med miljoner i vinst", 190729

Internet

Hallands Nyheter 170628, "Då invigs gallerian", 190809, https://www.hn.se/nyheter/varberg/då-invigs-gallerian-1.4391304; Rösträtt för kvinnor – tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Nummer 1912 20:4 och 1918 18:4, 190802 http://runeberg.org/rostrattkv/1/0104.html; KF:s hemsida, blogg - historisk information ur KF:s arkiv. 190802 https://kf.se/category/blogg; Wikipedia/Kooperativa förbundet, 190802 https://sv.wikipedia.org/wiki/Kooperativa_Förbundet; Wikipedia/Otto Torell 190802 https://sv.wikipedia.org/wiki/Otto_Torell

Här kan du själv läsa om de sju kooperativa grundprinciperna - klicka på rutan nedan!

Här kan du se arkivförteckningen för Varbergs kooperativa handelsförening/Varbergs konsumentförening, Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland - klicka på rutan!

Här kan du se arkivförteckningen för Kooperativa kvinnogillet i Varberg/Varbergs konsumentgille, Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland - klicka på rutan!

Nedan finner du fotografier ur våra samlingar med anknytning till konsumentkooperationen i Varberg med omnejd. Du kan själv söka fram fler!

Interiör från varuhuset Domus. Roy Silverby visar den nya avdelningen för varuhuschefen Erik Engdahl och personalchef Tage Carlsson. Hallandsposten, (Företag)
Bilder i samband med tidningsartikeln "Nya Domusvaruhuset klart efter om- och tillbyggnad", publicerad i Hallands Nyheter, 1970-06-15. Bild G8284: Disponent Eric Engdahl och Bertil Emanuelsson står ... Hallands Nyheter, (Företag)
Domus parkeringshus i Halmstad. Fotot visar infarten till parkeringshuset och längs fasaden står en räcka cyklar parkerade. Bild i samband med miljövårdsutställningarna med bl a, "Miljön i Halland", ... Knutsson, Ronnie
Fastigheten kv Trädgården 6, Varberg. Grundschaktning för Domusbygget är klart. Artikel i samband med bilden publicerad i Varbergs Tidning 1962-05-07. Fotot visar den urschaktade marken och omgivnnin... Varbergs Tidning, (Företag)
Domusbygget, kv Trädgården 6, växer i höjden. Fotot visar grundläggningsarbete till nya varuhuset i Varberg. Varbergs Tidning, (Företag)
Vinterbild från bygget av Domusvaruhuset i varberg. Arbetet sker med hjälp av uppvärmning med ånga. Hallandsposten, (Företag)
Varuhuset Domus, kv Trädgården, Västra vallgatan är nästan klart. Fotot visar byggställningar framför skyltfönstren och pågående fasadarbeten. Hallandsposten, (Företag)
John Johansson står vid en trave ägg i Konsum Frillesås. I bakgrunden står rullar med vad som kan vara prover på olika linoleummattor. Bild 2 visar John med en i papp inslagen sockerpaket på axeln. Hallands Nyheter, (Företag)
Bildtext: "Domus föreståndare för livsmedelsavdelningen Rune Malmqvist och biträdet Roger Larsson." Hallandsposten, (Företag)
Torellbrunnen Hallandsposten, (Företag)
Vykort: "Motiv från Vallberga." Bybebyggelse. Väg kantad av bostadshus och affärsbyggnader, bland annat Konsum och en kiosk. Pommacreklam till vänster. Bilarna kör i vänstertrafik. Text fotokopians ... AB Flygtrafik
Bildtext i Hallandsposten: "Skumbad eller ofog i fontänen vid Domus 6/8 1973." Torellbrunnen/-monumentet Hallandsposten, (Företag)
Utsikt över Varberg från kyrkan mot fästningen som syns i bakgrunden. Närmast kameran kv Trädgården med varuhuset Domus och Torellbrunnen.
Mansporträtt av Ivar Anersson, restaurangschef vid Domus i Varberg. Ågren, Märta
Mansporträtt av källarmästare Börje Pehrsson, anläggare av Restaurang Pehrssonska Trädgården där Domus tidigare låg och Galleria Trädgården numera ligger.
Mansporträtt av Thage Carlsson handelsföreståndare Domus. Hallands Nyheter, (Företag)
Kvinnoporträtt av Astrid Johansson, kassörska på Domus. Hallands Nyheter, (Företag)
Eventuellt Kooperativas styrelse. På bilden ses: Berg, Hansson, Sten Lindberg, Sven Larsson, Verner Björkström, Gustaf Henrik
Skyltfönster till Kooperativa AB, butik i Varberg. "Välj kooperativa vid Edra inköp" står det på en stor skylt i fönstret. I bakgrunden syns en stång med kläder. Björkström, Gustaf Henrik
OBS! Samma motiv som GB1_103. Kooperativa föreningens personalgrupp. Varberg 1939. Björkström, Gustaf Henrik
Stadsvy från Västra Vallgatan. Bilden tagen mot väster och visar södra delen av Domus samt biografen Capitol . Tidningsartikel: "De här herrarna som är betänkta på att kila 'raka spåret' över till D... Hallandsposten, (Företag)
Torellbrunnen vid varuhuset Domus vid Västra Vallgatan i Varberg. Edvin Öhrström från Halmstad är konstnären bakom verket som invides 1970. Bild 1 fotograferad mot väster. Bild 2. Engelska parken i b... Hallands Nyheter, (Företag)
Affärschef Arvid Hilding, varuhuschefen Eric Engdahl och kamrer Sven Grim framför och på taket till Domus i Varberg. Foton till tidningsartikel om varuhuset Domus i Varberg, publicerad i Hallands Nyh... Hallands Nyheter, (Företag)
"Valfrids Kiosk", på samma tomt (kv Trädgården 6) som Gillets restaurang/Pehrssonska Trädgården, omkring år 1960. Bakom kiosken biljardsalongen. Restaurangbyggnaderna revs 1962 och kiosken flyttades ö... Olsson, Karl Fredrik
Hallands första fullt utbyggda Domusvaruhus invigs vid Västra Vallgatan i Varberg. Tillströmningen är så stor att polisen måste hjälpa till att ordna köerna. I förgrunden syns restaurangen. Arkitekt ä... Hallands Nyheter, (Företag)
Kooperativas försäljningslokal, vilket förkunnas på båda skyltfönstren. Affären låg utmed Kungsgatan, kv Prosten. Några personer står i dörröppningen. Butiken ligger i ett bostadshus med rusticerad fa... Björkström, Gustaf Henrik
Skyltfönster till Kooperativa AB, butik i Varberg. "Välj kooperativa vid Edra inköp" står det på en stor skylt i fönstret. I bakgrunden syns en stång med kläder. Björkström, Gustaf Henrik
Skyltfönster till Kooperativa AB, butik i Varberg. Hela skyltfönstret tillägnas margarin av märket Eve. "Eve - i kooperativa butiker. Till mat, till bak, på bordet" förkunnar skyltarna. Eve började ti... Björkström, Gustaf Henrik
Kooperativa Kvinnogillet i Varberg samlat utanför en glasveranda. Kvinnogillet startade år 1912, efter ett tal av Josefina Rosvald i Göteborg, och dess första ordförande var Gerda Persson. När fotot t... Björkström, Gustaf Henrik
Personalen på Kooperativa i Varberg. Interiör från butiken som låg utmed Göteborgsvägen. Sittande till vänster: Birgit Berntsson. Stående till höger: Britta Pettersson (gift Bäckman). Björkström, Gustaf Henrik
Interiör från Kooperativa AB:s charkuterifabrik, Varberg. Björkström, Gustaf Henrik
Kooperativa AB. Två skyltfönster utmed Östra Långgatan; i det ena en tomteskylt. Björkström, Gustaf Henrik
"Kooperativa". Butiksfasaden mot Östra Långgatan. Butiken låg i hörnet Östra Långgatan-Borgmästaregatan. Exteriörbild. Björkström, Gustaf Henrik
Interiör från Kooperativa föreningens butik med välfyllda diskar och hyllor. Till höger i bild syns korgar med frukt. Björkström, Gustaf Henrik
Kungsbacka och Åsa kooperativa förening har syrelsemöte i Minas stuga i Ölmevalla. Öberg, Rune
Slöingekretsens Kooperativa Handelsförening upa, numera Konsum. Bilden är från 1912 eller 1913. Vid kassaapparaten står handelsföreståndaren Carl A Norberg och hans hustru Ida, som också hjälpte till ...
"Restaurang Gillet, kv Trädgårdden 6, och biljarden skall rivas för Kooperativa Domus." Artikel i samband med bilderna publicerad i Varbergs Tidning 1959-02-06. Varbergs Tidning, (Företag)
Kooperativas Charkuterifabrik, entréfasaden. Byggnaden har fönsterförsedd källare, en bred tegelskorsten mitt på taketoch 2-3-luftsfönster. Tillhör samlingen med fotokopior från Hallands Nyheter so... Hallands Nyheter, (Företag)
Vykort "Kooperativa i Simlångsdalen", inrymd i modern tegelbyggnad med stora skyltfönster och tresidig trappa. En bensinpump står vid gaveln. I bakgrunden syns ett bostadshus och i förgrunden en björk... AB Flygtrafik
Affärsinteriör med staplade drickabackar i trä och en man i "äppelknyckarbyxor". "Kooperativa öppnar ny affär på Getterön". Artikel i samband med bilden publicerad i Varbergs Tidning 1955-06-15. Varbergs Tidning, (Företag)
Kooperativa Varberg, kv Nålmarkaren 13, Östra Långgatan. Affärsinteriör med välfyllda diskar och hyllor. Inredningen tillverkad av Inredningscentralen i Veddige? Fototid: 1940-tal. Ågren, Märta
Personalfest, Varbergs Kooperativa. Tävling "Mot toppen i chark". Chark- och kontorspersonal inom kooperativa i Varberg. Två priser (silverbägare) gick till Varberg: ett till Astrid Severinsson i affä... Ågren, Märta
"Balla-Kalle" utanför den s k Millbergska fastigheten, kv Hantverkaren 1, med Norrmans Uraffär på hörnan. I bakgrunden syns Kooperativa, kv Nålmakaren någon gång på 1930- eller 1940-talet. Johansson, Eric
Varbergs Kooperativa har 50-års jubileum i Varbergs Nöjespark. En orkester spelar för sittande publik. Salen är smyckad med girlander längs sidorna. Ågren, Märta

Share to