115 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

Intervju med Johanna Allen (f. 1891, Lindberg), utvandrare.

Sammanfattning av intervjun med Johanna Allen, Cleveland, Ohio: Rubriker: Amerikabrev, anledning till emigration, arbete, föräldrar, Kane, Pennsylvania, mejeriet i Tofta, religion, statskyrkan, tillbaka till Sverige, överresan, övrigt om intervjun. Amerikabrev: Hon minns från sin barndom, att föräldrarna fick brev från sina släktingar i Amerika. Dessa brev lästes alltid högt för hela familjen. Anledning till emigration: Omkring 1905 kom en av hennes mostrar, som hade emigrerat och var bosatt i Pennsylvania, på besök. Hennes berättelser om förhållandena i Amerika gjorde att Johanna också ville emigrera. Arbete: Innan hon emigrerade, hjälpte hon till med arbetet på föräldrarnas gård. När hon kom till Kane började hon arbeta som hembiträde. Arbetsdagen var lång och arbetet hårt. Arbetsgivaren drog nytta av att hon var en så kallad greenhorn, det vill säga en ung, oerfaren nykomling. Efter några år som hembiträde började hon arbeta på ett hotell. Föräldrar: Hennes föräldrar var jordbrukare. Kane, Pennsylvania: Hon berättar en del om förhållandena i Kane. Det var många svenskar som bosatte sig i Kane. Klubbar: Det fanns en hel del klubbar i Kane som emigranterna kunde gå med i. Medlemskap i en klubb var en slags garanti. Om man betalade in medlemsavgiften regelbundet, kunde man få pengarna tillbaka efter ett par år, så att man kunde köpa en biljett hem om man inte trivdes i Amerika. Johanna gick med i en sådan klubb. Mejeriet i Tofta: Hon berättar att mejeriet i Tofta var samlingsplatsen för traktens bönder. Där diskuterades tidens händelser. Hon brukade följa med sin far dit. Religion, statskyrkan: Föräldrarna tillhörde statskyrkan, och familjen gick i kyrkan regelbundet. När hon skulle ta ut sitt utvandringsbetyg så avrådde kyrkoherden henne från att gå med i den lutherska kyrkan i Amerika. Han tyckte att hon istället skulle gå med i det episkopaliska kyrkosamfundet. Tillbaka till Sverige: Hon hade planerat att återvända till Sverige 1914, men hon förlorade allt hon ägde när hotellet hon arbetade på brann ner. Hemresan fick därför skjutas på framtiden. 1936 besökte hon Sverige tillsammans med sin äldste son. Överresan: Hon berättar kort om resan till Amerika. 1907 åkte hon tillsammans med sin moster från Göteborg via Liverpool till New York. De fortsatte sedan till Kane, Pennsylvania där mostern bodde. Övrigt om intervjun: Ljudkvalitén är bra. Johanna Allen medverkar inte själv på bandet. Lennart Setterdahl ger i stället en kort sammanfattning av intervjun.

1 audio

Kulturparken Småland / Smålands museum

Intervju med Allan Johnson (f. 1899, Rolfstorp), utvandrare.

Sammandrag av intervjun med Allan Johnson, Cleveland Ohio: Rubriker: Amerikaväst, anledning till emigration, arbete, bondetåget, handel med tyskarna, första kontakten med Amerika, föräldrar, religion, statskyrkan, skolgång, tillbaka till Sverige, överresan, övrigt om intervjun. Amerikaväst: Han berättar, att det var allmänt känt i hans hemtrakt att man kunde resa till Köpenhamn och köpa en Amerikaväst med alla de handlingar man behövde för att komma in i Amerika. Han kände personligen flera unga män som köpte en sådan väst för att slippa göra värnplikten i Sverige. Anledning till emigration: Han emigrerade, därför att han hoppades kunna tjäna mer pengar i Amerika än vad han gjorde på sitt arbete i smedjan i Rolfstorp. Arbete: När han var 14 år fick han börja arbeta i smedjan. I början tjänade han bara 50 kronor om året. Han arbetade i smedjan i tre år. När han kom till Cleveland började han arbeta på Cleveland String and Wire Company, även kallat "Svenska fattighuset". Arbetet var hårt, och han tjänade fyra dollar om dagen för tolv timmars arbete. 1919 började han som snickarlärling, och han har arbetat som snickare sedan dess. Bondetåget: Han minns, att flera bönder i hans hemtrakt var med i det så kallade bondetåget till Stockholm. Första kontakten med Amerika: Han fick sin första kontakt med Amerika genom de brev, som hans två mostrar i Cleveland regelbundet skickade hem till Sverige. Föräldrar: Hans far var smedmästare i Rolfstorp. Handel med tyskarna: Han minns att det 1916 kom många tyskar till hans hemtrakt för att köpa hästar av bönderna. Tyskarna köpte gamla hästar, och de betalade fyra-fem gånger mer för hästarna än vad de egentligen var värda, och det var många bönder som gjorde stora förtjänster. Religion, statskyrkan: I hans föräldrahem tillhörde de statskyrkan. Han var tvungen att gå i kyrkan varje söndag. Hans bror eldade i kyrkan på vintern. 1914, när brodern blev inkallad till landsstormen, fick Allan överta denna syssla. Skolgång: Han gick i skola i Rolfstorp. Han berättar en del om sin skoltid. Han fick ofta stryk, och läraren lät honom själv gå ut i skogen och skära till riset. Tillbaka till Sverige: Han har besökt Sverige två gånger efter emigrationen. Överresan: Han berättar om resan till Amerika. I september 1916 reste han med fartyget Stockholm från Göteborg via Halifax till New York. Därifrån reste han vidare till sin moster i Cleveland. Övrigt om intervjun: Ljudkvalitén är bra. Intervjun är på svenska.

1 audio

Kulturparken Småland / Smålands museum

12,789 results in DigitaltMuseum:

Share to