19 results in DigitaltMuseum:

Brev

Brev

Brev 1901-09-05 från John Bauer till Emma Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. . BREVAVSKRIFT: . [Sida 1] [tryckt bild och text: HÔTEL Continental PER M. SVANFELDT OMBYGDT OCH NYMONTERADT 150 RUM OCH SALONGER STÖRRE OCH MINDRE FESTVÅNINGAR HISSAR ELEKTRISKT LJUS OCH TELEFON I ALLA RUM BRANDFRITT DEPOSITIONSHVALF MÖRKRUM Allm. Tel. 61 26 Riks-Tel. 50 06 Stockholm den….19 På tvären i vänster sida: CENTRAL-TRYCKERIET, STOCKHOLM 155. G.] 5 Sept. 1901 kl. ½ 9 f.m. Snälla Mamma! Ja nu äro vi lyckligt och väl här. Det har varit mycke trångt i vagnen allt ifrån Nässjö [inskrivet: men] [överskrivet: P] pappa har åtminstone fått sitta. Vi åto middag unge fär vid 2 tiden. Pappa åt 1 Kopp buljon med äggula och 2 kalfkokletter. Vi drucko en halfva rödvin tillsam- mans. Vädret var det allra bästa man kan tänka sig vi riktigt njöto när vi sutto . [Sida 2] i Cafeet. Vid framkomsten gingo vi direkt hit, fingo oss ett elegant rum i första våningen, åto genast, drucko en kopp kaffe, och la oss bums. Pappa orkade inte med mer än en half omelett och några små, små smör gåsar. Det var lite svårt att sofva till att börja med för alla droskor, spårvagnar och tåg, men pappa klarade sig bra [inskrivet: med sitt öra.] Nu när vi vaknade hade bandaget lossat något och varet trängt igenom. Vi telefonerade i skjortan till Sofiahemmet för att höra om något ledigt rum fans, men kunde inte få något säkert svar förr än om en stund . [Sida 3] vi får därför vänta lite. Någåt senare. Vi telefonerade till prof. Berg men kommo inte fram. Strax därpå kom svar från Sofiah. 1 rum (enskildt) i första afdelningen fans ledigt (pris 7 pr. dag) [överstruket: fans ledigt] men läkare intyg fordrades. Vi gingo till Serafimen. Prof. Bergs privata bostad ligger strax intill. Vi talade med portvakten. Han för- klarade att Pr. B. inte tog emot förrän den 16. Vi gingo i alla fall upp men möttes genast af ett anslag som tvingade oss att vända. Vi gingo direkt till auto maten och åt frukost. Vi telefonerade och försäkra . [Sida 4] de oss om rummet på S.H. Vi resonerar som så, att det är lika bra att bo där, som någon annanstans. De kunna nog råda oss där, hvilket som är bäst, antingen att vänta på Pr. B. eller [överstruket: genast] låta Pe---n[?] genast verkställa operationen. Det är inte lätt att veta hur man skall göra. dr. Bauer har ju sagt att det bör ske så fort som möjligt och det är ju [överstruket: snart] 3 veckor sedan dess, å andra sida är ju Prof. B- utan motsägel se den förnämste. Vi gingo från Atomaten till Olson och därifran till Brusins. [överskrivet: j] Gubben var rysligt skral, han kände . [Sida 5] [tryckt bild och text: HÔTEL Continental PER M. SVANFELDT OMBYGDT OCH NYMONTERADT 150 RUM OCH SALONGER STÖRRE OCH MINDRE FESTVÅNINGAR HISSAR ELEKTRISKT LJUS OCH TELEFON I ALLA RUM BRANDFRITT DEPOSITIONSHVALF MÖRKRUM Allm. Tel. 61 26 Riks-Tel. 50 06 Stockholm den….19 På tvären i vänster sida: CENTRAL-TRYCKERIET, STOCKHOLM 155. G.] kände inte igen Pappa i början. Nu sitta vi åter på Ho- tellet och vänta att klockan skall bli 2, då vi ämna besöka dr. Forsell för att få ett intyg . Pappa mår bra d.v.s.som vanligt. Ännu något senare. Vi ha varit hos dr. Forssell Han var en ung läkare, [överstruket: so] och intresserade sig mycke för Pappa. Hur det var tog han vist Pappas begäran om intyg som en bisak. . [Sida 6] Han sade sig ha [överstruket: f] haft liknande fall förut och var mycke envis, (säger Pappa) skulle komma till Pappa [inskrivet: å S.h.] i morgon tillsammans med en annan äldre läkare och börja under- sökningarna. (Han bytte också om på Pappa). När Pappa gick hörde jag honom [inskrivet: doktorn] yttra att papa inte alls skulle vara orolig utan att allt nog skulle bra. (dr Forssell påstod också att både Prof. Berg och dr. Persson äro bortresta) Pappa är inte [överskrivet: g] riktigt nöjd med det här [inskrivet: doktors] besöket. Det har ju gått alldeles mot våra beräkningar. Vi ha nu beställt ett iltelefonsamtal med dr. Westlin för att höra hans . [Sida 7] mening om saken. Samtalet är ömojligt att få förr än kl. 6. Skulle vi inte komma fram eller hinna tyd- liggöra saken för Westlin kan du Hjalmar gärna besöka honom så fort detta brefvet kommer fram, höra hans mening, och skrifva den [överstruket: hit] genast till Pappa Sofiahemmet. kl. ½ 8 på kvällen. Jag sitter nu på min atelje. Dr. Westlin rådde oss att sän- da återbud till Forsell, som naturligt var. Han kände honom inte. Efter samtalet foro vi direkt till Sofia- hemmet. Vi motogos mycke vänligt af en sjuksköterska . [Sida 8] Pappa har ett trefligt rum med alla möjliga bekväm- ligheter. Sjuksköterskan rådde pappa att stanna där i lugn och invänta Prof. B. Prof. B hade varit där i dag. Sjuksköterskan hade talat med honom angå- ende Pappa, men han hade sagt sig på inga villkor vilja befatta sig med en operation förr än den 16 de. Jag måste nu sluta om brefvet skall kom- ned i kväll Pappa hälsar så mycke Mera i morgon John Var inte orolig Mamma lilla

Brev

Brev

Brev 1901-09-06 från John Bauer till Emma Bauer, bestående av tre sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. BREVAVSKRIFT: . [Sida 1] Stockholm Fredag 6 september 1901 Snälla Mamma! Pappa har legat på Sofia Hemmet och jag på min ateljé i natt. Pappa kände sig kry i dag, har sofvit godt och tycker om sig p. S.h. Jag var i dag på morgonen hos dr. Forsell. Han tycke inte riktigt om återbudet, som naturligt var. Jag reso- nerade med honom en stund Han påstod sig ha kunnat utfördt operationen lika bra som någon annan, samt . [Sida 2] att operationen borde ske så fort som möjligt. Han var öfvertygad om att inte Prof. Berg ville åtaga sig Pappa. Han [inskrivet: Berg] är mycke rädd för [överskrivet: g] liknande fall och därtill ytterst försiktig. Prof. Berg företar sällan själf några undersökningar, utan anlitar därtill andra läkare. Han ansåg också, att [överstruket: om] intet vore att göra om Pappas högra njure vore angripen. Under tiden sökte Pappa dr. Persson, men han var ännu inte hemkommen Efter att likaledes förgäfves ha sökt dr Rissler på förmiddagen, träffade vi honom nu kl. 2. Pappa . [Sida 3] var ganska länge inne. Doktorn låfvade att åtaga sig Pappa, men kunde inte sköta honom å Sofia hemmet. Han ville i stället ha Pappa till Maria sjuk- hus, där han lofvade [överstruket: Pappa] den bästa omvårdnad. dr Rissler har mycke godt namn om sig här i staden. Mera i morgon Hälsningar från Pappa å John Pappa skall i morgon (9-10) besöka dr Rissler å Maria Sjukhus

Brev

Brev

Brev 1901-09-07 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Brevet saknar underskrift. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. . BREVAVSKRIFT: . [Sida 1] Maria sjukhus 7 Sept. 1901 Snälla Mamma, Hjalmar och Enne! Som jag skref i går besökte pappa dr. Rissler. Pappa tycke mycke bra om honom och ville inte vänta på någon af den andra. Kanske är det det bästa som skedt. Dr. Rissler skördar beröm hvart jag vänder mig med förfrågningar. [överskrivet: A] I julas utförde han en svår Gallstens- operation aldeles mästerligt m.m. . [Sida 2] Dr. Pe---n[?] börjar blifva gammal och darrhänt på- stås det och Prof. Berg åtar sig ogärna sådana här fall enligt dr. Forssells utsagor (jag kan [överstruket: ogärna] inte tro att en läkare kan vara en sådan egoistisk skurk, att han sagt [överstruket: det] af egennytta, fast det ligger nära till hans) Jag har inte kunnat be pappa vänta utan ställt mig fullkomligt neutral. I dag reste pappa hit från Sofia Hemmet. Pappa har ett litet utmärkt trefligt rum med utsikt åt trädgården, som nästan är gudomlig. På förmid- . [Sida 3] besöktes Pappa af underl. Lundin. Vid 5 tiden i efter middag sjöldes Pappas sår af dr. Rissler. Det kommer att dröja med operationen i fall det blir någon. Det fodras ytterst grundliga undersökningar. Pappa mår mycke bra. Jag har i afton burit hit en hoper tidningar som Pappa läst. ½ pilsner drack pappa till middan, och är vid godt humör Han hälsar så hjärtligt och jag med. . [Sida 4] Jag kan också hälsa från fru Gegerfellt. Jag var där och köpte papper. Titta i aftonbladet för i dag. Där är ett alster af min penna. K.M. Lundbergs brand h-----ligt[?] konstverk. Hälsa –nne[?] och barna från mej Enne.

Brev

Brev

Brev 1901-09-11 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Brevet saknar underskrift. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. . BREVAVSKRIFT: . [Sida 1] M.S. den 11 Sept 1901 f.m. Snälla mamma, Hjalmar och Enne. Äfven i natt har Pappa sofvit utmärkt godt. Han fick ett lafvemang på morgonen, så magen blef tom. Strax före 12 sköljdes blåsan. Det var inte så svårt som pappa hade trott. Under sköljningen var Pappa osöfd. De började först med ett ytterst fint rör och tog sedan allt gröfre och gröfre. [överstruket: Sedan söfde] Efter skjöljningen söfdes Pappa i och för undersökning . [Sida 2] Det måste dock varat en mycket liten stund, ty vid half 1 tiden, då jag kom, låg Pappa redan vaken i sin säng, och efter omständig- heterna rätt kry. Inga kväljningar ha inställt sig, men Pappa är natur- ligtvis ännu mycke matt Kl. 6 e.m. Doktorerna [överstruket: r] ha varit inne hos Pappa i afton. De anta att det är sten i njuren, men de [överstruket: r] ha ännu inte kunnat upptäcka något som tyder på att den anda njuren är angripen, och det är ju rysligt roligt. Under det Pappa var söfd passade de . [Sida 3] på att utvigga urinröret. Det talade de inte om för Pappa förr än i afton. Systrana äro mycke snälla och pyssla om Pappa på alla sätt. Jag för min del är aldeles öfvertygad om att inte Pappa kunnat komma i bättre händer, som dr. Westlin sa. [inskrivet: r] Apropa det så tackar Pappa så mycke för brefvet. På Akademien äro vi endast 3 i modellen ännu, och det är mycke trist af den enkla orsak att vi fortfaran- de få stå och rita antik. De ha inte råd att hålla model för oss 3. De flesta . [Sida 4] af mina ritningar från förra året har jag hittat aldeles för- störda, de som finnas kvar ha jag lust att skicka hem. Det finns alltid någon platts för dem uppe på vinden Adjö för i dag Mamma lilla Hälsningar från Pappa å mej. P.S. Pappa tycker det är bäst att jag skrifver.

Brev

Brev

Brev 1901-09-12 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av tre sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. . BREVAVSKRIFT: . [Sida 1] M.S. 10 Sept. 1901 På förmiddagen. Snälla Mamma, Hjalmar och Enne. Pappa har idag blifvit undersökt, men det inskränkte sig vist till kämningar på såret. Det gjorde rätt ondt säger Pappa så det måtte varit svårt. Pappa somnade inte förr än kl. 12 natt, men har sofvit rätt godt på efernatten. Pappa ligger och tänker på så mycke . [Sida 2] alltig kommer för honom. I morgon skall blåsan undersökas. Pappa är li- te rädd därför att röret är så smalt, men vi ska be att de söfver Pappa. [överskrivet: f] För att skrifva lite om mig [överskrivet: k] själf, så mår jag bra. På ateljén ligga vi 4 stycken, 3 på golfvet och en i vår enda soffa Några lakan har jag inte. Jag hade ett par men det ha de knyckt och smutsat ned. Jag ligger aldeles utmärkt i min filt och sofver som en stock natten egenom Jag var i dag hos Boniers . [Sida 3] och fick ett manuskript, en liten treflig saga till Snöflingan, men jag får inte göra mer än 2 illustrationer. Det är en ganska stor ära att få rita hos Bonnier. Alla dagar gör likadant. Jag är på akademien mellan 9 – 11 äter frukost och åker till Pappa. vägen hit tar en dryg halftimma med spårvagn. Vid 3 tiden går jag hem och äter middag och uträttar lite annat smått och godt, så jag kom- mer sällan till Pappa förr än kl. 6 - ½ 7 på eftermid- dagen. [överskrivet: v] Vid 8 tiden måste jag gå igen och tar då M. hissen och färgan till . [Sida 4] staden, samt järnvägsbron fram till Centralen med brefvet. På eftermiddagen Dr. Lundin har alldeles nyss varit inne och sköjdt såret. Det varade sig ingenting als i början, men kom sedan, som långa ormar i vattenskålen. ”Det är många kanaler därinne och svårt att komma på det klara med” sa dr. Pappa kommer att söfvas i morgon vid blås- undersökningen, men det går mycke fort påstod doktorn. Ja adjö för i dag Mamma lilla. Hälsningar till all fran Pappa å mej.

Brev

Brev

Brev 1901-09-13 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av tre sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. . BREVAVSKRIFT: . [Sida 1] M.S. den 13 september 1901 f.m. Snälla Mamma, Hjalmar och Enne Ja, nu sitter jag här igen för att afgifva min raport. Det är inte mycke att skrifva i dag. Pappa mår som vanligt bra. d.v. s. ungefär likadant som hemma. Han har sofvit ovanligt godt i natt, och dr. Rissler har i dag själf varit inne och bytt om på Pappa. Det var inte alls svårt i dag säger Pappa. . [Sida 2] och det var [överstruket: då] väl om inte de välsignade ombytena blefve så svåra. Ännu ha de inte kommit till något resul- tat med undersökningarna Pappa skall ligga så mycke som möjligt på venster sida, antagligen för att varet skall rinna ut. e.m. Pappa är vid godt humör och håller just nu på att äta päron. Jag brukar köpa lite frukt till Pappa imellan åt. Doktor har äfven i afton varit inne hos Pappa. Han lade om (press) ja jag mins verkligen inte hvad det hette) . [Sida 3] För öfrigt sa doktorn just ingenting. Här är det härligaste väder man gärna kan tänka sig. Solen skiner från moln- fri himel hela dagen igenom Jag mår bra men har ingenting mer att skrifva hur än jag [överstruket: ansta..der] anstränger mig. Hälsningar till alla från Pappa å John P.S. Du Hjalmar eller Enne kan gärna skrifva lite. Pappa blir så glad då så. d S.

Share to