Koppelgehäng m/1877

Grupp C II.

Koppelgehäng m/1834 för manskap vid Svea och Göta artilleriregementes fästningskompanier.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to