Illustration över Åsen, Kolbäck baserat på topografi, datering och fyndmaterial.
Illustration över Åsen, Kolbäck baserat på topografi, datering och fyndmaterial. Lee Widegren Lundin (copyright)

Åsen i Kolbäck - ett gravfält från äldre järnåldern

Fram till 1960-talet var ”gropen” i Kolbäck en ås som innehöll nära 200 gravar i olika konstruktioner.

I samband med att Åsen blev aktuellt för grustäkter under 1960-talet utfördes ett antal utgrävningar. Både benmaterialet och det arkeologiska fyndmaterialet, som daterats till äldre järnålder, togs tillvara.

2021 blev Åsen i Kolbäck återigen aktuell när studenter från Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL) arbetade med benmaterialet från Åsen.

Fynden från Åsen

Gravarna på Åsen bestod av både skelettgravar och brandgravar. De brända (kremerade) benen kunde i flera fall ge en indikation på ålder och kön.

Det obrända materialet kunde främst bedömas utifrån bevarade tänder och ett fåtal djurben.

Hartstätningar det vanligaste förekommande fyndet. Hartset fungerade som tätningar till svepkärl som användes både som benbehållare och till behållare för gravgåvor. Andra fynd som kan nämnas är krumknivar, svärd, pärlor, dräktdetaljer, benkammar samt keramik av enkelt gods.

I samband med projektet gavs även möjligheten att en student från Uppsala universitet kunde inventera och fotografera det arkeologiska fyndmaterialet, vilket bidragit till möjligheten att skapa en större förståelse för hela gravfältet. Samtliga fynd är sökbara i digitaltmuseum.

Projekt WOOF

Projektet WestmannaArvets oregistrerade osteologiska fyndmaterial (WOOF) har grunden i Västmanland läns museums ledord: samla, vårda, bevara och tillgängliggöra.

Projektets huvudfokus är att tillgängliggöra de osteologiska samlingarna både inom och utanför museet, för allmänhet och forskare.

I samverkan med OFL och Länsstyrelsen Västmanland bidrar WOOF till en mer levande samling och skapar en möjlighet att öka kunskapen om Västmanlands förhistoria.

Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelsen Västmanland.

LÄS MER

Till Västmanlands läns museums hemsida:

Projekt WOOF - hemsida

Ytterligare information om kontexter:

Kolbäck RAÄ 192

Kolbäck RAÄ 191, 236

Order this image

Share to