main article image
Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)

Torpedens historia i Sverige

Teknikutvecklingen i flottan under 1800-talet med fartygens övergång från segel och trä till ånga och pansar följdes också av en stor vapenutveckling. Ett sådant tekniksprång var införandet av undervattensvapen. Pansarskeppen var enbart bepansrade över vattenlinjen och var därmed känsliga för angrepp under vattnet. Experiment kring undervattensvapen fanns tidigt men det var först under 1800-talets senare hälft som minor och torpeder fick sitt genomslag. Torpeden och torpedbåten kom att förändra striden till sjöss. Med dem kunde mindre fartyg sänka stora örlogsfartyg, därmed kunde en mindre flotta bättre försvara sig mot en större och starkare fiende. Den tekniska utvecklingen av torpeden under dessa 150 år har gått ifrån olika sätt att driva fram torpeden och olika sätt att styra den. Men till sin form känns den igen. Följ med på en djupdykning i torpedens historia i Sverige.

Självgående minor

Namnet torped kommer från den amerikanske uppfinnaren Robert Fulton under 1800-talets början. Han var en amerikansk ingenjör som bland annat konstruerade tidiga ångbåtar och ubåtar men tillskrevs också den första torpeden. Han kallade just undervattensdetonation för torped. Begreppet kom att användas för minor som var självgående.

Grundläggande för torpeden är att den är cylinderformad. Den innehåller sprängämne med en stridsspets i fören för avfyrning. I aktern finns en drivmotor med propeller samt styranordning.

Fultons torped som skjuts iväg med en harpun. Tecknat av Axel Leonard Klinckowström, sjöofficer som på resa i USA inspirerades av den nya vapentypen. Marinmuseums arkiv Public domain mark (CC pdm)
Torpedmina eller Ostermans mina. Konstruerad 1831 av tygmästaren C D Osterman vid Örlogsvarvet Karlskrona. Marinmuseum/SMTM Attribution (CC BY)

Stångtorpeden

Den första torpedtypen var stångtorpederna eller stångminorna som de också kallades. De kom i bruk under amerikanska inbördeskriget och började användas av svenska flottan omkring 1875. Stångtorpeden var precis som namnet antyder en sprängladdning som var placerad längst ut på en flera meter lång stång. Stången satt längst fram på stångtorpedbåten och laddningen exploderade då den trycktes mot målet några meter under vattenlinjen.

Stångtorped på den långa stången. Okänd fotograf / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Torped med stridsspets till stångtorped. Marinmuseum Attribution (CC BY)
Ritning över pansarbåten Sveas ångslup med arm för stångtorped. Marinmuseum Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Bogsertorpeden

En annan typ av tidig torped är den så kallade bogsertorpeden som användes i de engelska och franska flottorna under 1870-talet. Precis som namnet antyder så bogserades en sprängladdning med hjälp av en flytkropp 70-100 meter bakom ett fartyg och skulle då genom träff kunna detonera. I Sverige kom denna typ av torped aldrig i bruk utan användes endast i testförsök.

Bogsermina av typ Harveys patent. Marinmuseum Attribution (CC BY)

Propellertorpeden

Behovet av en torped som var helt självgående blev efter hand tydligt och engelsmannen och uppfinnaren Robert Whitehead tog sig an uppdraget. Hans första automobila mina fick en långsträckt form, torpedformen som vi känner till den i dag var född. Den kallades för Whiteheadtorpeden och var klar 1868. Whitehead kom att dominera utvecklingen av torpeden från 1860-talet fram till början av 1900-talet.

De första torpederna i svenska flottan

Sverige skaffade sig omgående tillverkningsrätt att själva tillverka torpeder men i början köptes istället färdiga torpeder in. 1876 levererades 25 stycken Whiteheadtorpeder från den italienska firman Stabilimento Tecnico Fiumano i Fiume för att användas i svenska flottan. De fick namnet 38 cm torped m/76. Torpeden hade en sexbladig propeller, kunde hålla fart av 19 knop, nådde 400 meter och var laddad med 26 kg bomullskrut.

Ritning över Whiteheads torped 1869. Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
38 cm torped m/76 av Whiteheads konstruktion. Första typen av torped som köptes in till svenska flottan. Sjöhistoriska museet Attribution (CC BY)
38 cm torped m/83. Samma som m/76 men ombyggd till att ha två propellrar. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Detaljbild dubbla propellrar torped m/83. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)

Under sista åren av 1880-talet köptes 21 torpeder in från en konkurrerande firma, Schwarzkopf i Berlin. De var lika Whitehead men hade kärl av brons för att minska rostbildning. De kallades 35 cm torped m/88. De byggdes sedan om och fick namnet m/91.

Torped m/91 Schwarzkopf. Hedlund, Jakob / Sjöhistoriska museet Attribution (CC BY)
Torped m/91 Schwarzkopf. Hedlund, Jakob / Sjöhistoriska museet Attribution (CC BY)
38 cm torped m/93. Under 1890-talet tog Whitehead fram en förbättrad typ vilket gjorde att flottan åter köpte in detta fabrikat. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)
35 cm torped m/03. Whitehead. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)
45 cm torped m/93. Whitehead. Under 1890-talet kom ökade krav på sprängladdningens storlek och då ökades diametern på torpederna till 45 centimeter. Whitehead & Co, Fiume / Marinmuseum Attribution (CC BY)

Svensk tillverkning

Redan vid det första torpedinköpet till svenska flottan 1875 förvärvades tillverkningsrätt att starta torpedtillverkning i Sverige. Det skulle dock dröja lång tid innan någon sådan kom igång. I torpedverkstäderna lagades och testades torpederna och även en del förbättringar gjordes. Men 1910 kom den inhemska produktionen igång i den nya torpedfabriken på örlogsvarvet i Karlskrona. De tyngre komponenterna såsom akterkonerna köptes in men i övrigt skedde hela produktionen i fabriken. Den första torpedtypen som tillverkades i Karlskrona var m/12 under namnet K1, K2 och K3.

Torped M/12A, 45 cm, märkt K/1. Första torpeden tillverkad på torpedfabriken, örlogsvarvet Karlskrona. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Noskon med stridsspets Torped M/12A. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Stjärtstycke Torped M/12A Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Torpedverkstaden, örlogsvarvet Karlskrona. Okänd fotograf / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Torpedverkstaden, örlogsvarvet Karlskrona. Okänd fotograf / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)

Under 1940-talet flyttades torpedtillverkningen till Motala. Platsen på örlogsvarvet ansågs vara för oskyddad under krigsåren. Personalen från Karlskrona flyttades med. Under 1944 arbetade så många som 550 personer på Centrala torpedverkstaden i Motala (CTV). Arbetet med flytten ledde dock till att produktionen inte kunde vara lika stor som efterfrågan och därför köptes en del italienska torpeder in under kriget.

Torped, 53 cm. M/40 A:1. Italiensk torped. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)

53 cm torpeden

Efter första världskrigets slut insåg man behovet av större och snabbare torpeder och under 1920-talet och därefter togs flera olika typer av 53 cm ångtorpeder fram.

Flera olika modellbeteckningar och typer fanns under 1920-40-talen. Det fanns två huvudsakliga indelningar, de för ubåtar och de för ytfartyg, de så kallade jagartorpederna. Under 1960-talet benämndes typerna om, Torped 14 för ytfartyg och Torped 27 för ubåtar.

53 cm jagartorped, Torped JB eller senare kallad Torped 14. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)
53 cm torped UA4. Ubåtstorped. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)

Under andra världskriget var fokus främst på att producera och inte så mycket på att ta fram nya typer. Men under 1950-talet togs en ny torpedtyp fram som sen kom att kallas Torped 61. Även en mindre torped som var elektriskt driven och målsökande togs fram under namnet Torped 41.

Framdrivning och styrning

Torpedens tekniska utveckling handlar mycket om hur den drivs fram och hur den styrs.

De tidigaste torpedernas framdrivning bestod av komprimerad luft som drev en kolvmaskin, så kallade kalluftstorpeder. Men problem med isbildning och smörjbehov gjorde att en varmluftstorped togs fram omkring 1900. Med den tillsattes vatten för att hålla temperaturen under kontroll. Senare utvecklades detta ytterligare då den så kallade ångtorpeden togs fram, då ökades bränsle- och vatteninsprutningen ytterligare så att överhettad ånga bildades och torpeden kunde bli ännu kraftfullare.

Under mellankrigstiden experimenterades också med en elektriska torpeder för första gången. Detta för man ville åt en osynlig bana för torpeden. I Sverige började dessa tillverkas 1928 och hade batteri från Tudor, flera olika typer togs fram under 1930-talet. Torpederna fick namn UE1-UE6.

Torped UE6, 53 cm. Elektrisk torped. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Torped UE6, 53 cm. Elektrisk torped. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Torped UE6, 53 cm. Elektrisk torped. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Torped UE6, 53 cm. Elektrisk torped. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)

Under mitten av 1950-talet togs ytterligare en framdrivningspricip fram. En torped driven av väteperoxid och 1960 gjordes första provskjutningen, Torped typ 61.

53 cm torped 613. Torped driven av väteperoxid. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)
53 cm torped 613. Torped driven av väteperoxid. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)
53 cm torped 613. Torped driven av väteperoxid. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)
53 cm torped 613. Torped driven av väteperoxid. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attribution (CC BY)

När det gäller styrningen skedde detta ursprungligen med sidoroder som manövrerades med trådar från land. Men snart ersattes detta av fasta sidoroder. De fasta rodret innebar dock svårigheter att hålla torpeden i rätt bana. Under mitten av 1890-talet utvecklades torpedgyroskopet som kunde råda bot på kursavvikelsen. Även här blev det strid mellan de olika varianterna från Whitehead respektive Schwarzkopf. I Sverige kom det att bli Obrys patent hos Whitehead som köptes in 1897 och monterades på torpederna.

Gyroskop Marinmuseum Attribution (CC BY)

Under andra världskriget blev det tydligt att metoden att skjuta torpeden rakt på mål blev allt svårare i takt med fartygens ökade snabbhet och bättre möjlighet till undanmanövrar. Experimenten för att få torpeder som kunde styras sattes igång. I Sverige kom ett patent med att styra via tråd och radio från flygplan som köptes in till flottan 1946. Systemet var dock inte helt driftsäkert med radiovågor som inte fungerade under vatten tillfredsställande. Under mitten av 1950-talet lades fokus istället på enbart trådstyrning. Genom tråden kunde torpedens riktning ändras vid behov.

Tubmagasin, trådmagasin, till torped. Marinmuseum Attribution (CC BY)

Parallellt med utvecklingen inom trådstyrning fanns tekniken med målsökande torpeder. Under 1950-talet kom tekniken igång i Sverige. Resultatet blev en mindre elektriskt driven torped, kallad 41. Under 1970-talet kom även torped 42 som var anpassad för ubåtar och kunde navigera mot tysta djupkällor såsom ubåtar.

Torped 411, 40 cm. Målsökande torped. Marinmuseum Attribution (CC BY)
Torped 421, 40 cm. Målsökande torped. Marinmuseum Attribution (CC BY)

Torpedhistoria i museisamlingarna

I de svenska örlogshistoriska samlingarna på Marinmueum och Sjöhistoriska museet finns torpedens historia i Sverige bevarad. Där finns cirka 60 torpeder, hela eller delar, stridsspetsar, diverse verktyg och tillbehör. Det finns föremål från de som jobbat med torpederna i verkstäderna och på fartygen. Dessutom finns det avbildningar i ritningsarkiv och fotoarkiv samt en mängd litteratur i biblioteken.

Torpedbåten Hugin, en av de första torpedbåtarna i svenska flottan. Ran var den första torpedbåten sjösatt 1877. Men fartyget kom inte att stå modell för kommande torpedbåtar, det blev istället en inriktning mot mindre och snabbare fartyg. 1880 sjösattes Rolf, som brukar räknas som den första svenska torpedbåten. Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet
Torpedskjutning Marinmuseum Attribution (CC BY)
Torpedbärgning med torpedgafflarna. Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet Public domain mark (CC pdm)
Betongponton för inskjutning av torpeder kallad torpedponton Otto under 1930-talet. Gjorde att man kunde flytta testen till lämpliga platser. Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet Public domain mark (CC pdm)
Torpedsikte från torpedbåten Meteor. Hedlund, Jakob / Marinmuseum Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Torpednyckel, vikigt verktyg vid torpedhanteringen. Marinmuseum Attribution (CC BY)
Medalj i silver 1940. För skicklighet i skjutning med torped. Marinmuseum Attribution (CC BY)

Se mer vad som finns i samlingarna på ämnet torpeder på DigitaltMuseum.

Text och underlag: Lina Mårtensson, intendent, Marinmuseum.

Källor och vidare läsning

Ellsén, Jarl 1976: Svensk torped 100 år 1876-1976. Stockholm.

Linderoth, Andreas 2016: ”Torpeder och torpedbåtars introduktion i den svenska flottan 1860-1901”, i Militärhistorisk tidskrift.

Lundin, Gustaf 1961: Kompendium i torpedlära. Militärt tryck.

Beskrivningsböcker för olika torpeder i Marinmuseums bibliotek.

Share to