Robot 08 skjutning november 1987
Robot 08 skjutning november 1987 Caesar, Christer

Så fick kustartilleriet tung kustrobot - Berättelsen om utvecklingen av robot 08 och 1:a Tunga kustrobotbatteriet

Som en del av det invasionsförsvar som byggdes upp efter andra världskriget tillfördes robotsystem. De var avsedda att bekämpa fienden till sjöss. Robotarna, som efter omfattande försök tillfördes flottan och kustartilleriet, benämndes Robot 08. Vid kustartilleriet ingick de i 1. Tunga kustrobotbatteriet.

Robot 08 skjutning Caesar, Christer november 1987

Bakgrunden till Robot 08 kan sökas redan till slutet av andra världskriget. Våren 1950 hade utvecklingsarbetet kommit så långt, då med en försöksrobot med beteckningen 310, att en kurs för militär personal anordnades med deltagare från alla försvarsgrenar. Kustartilleriet representerades av en elev från vardera KA 1, KA 2 och KA 4. Den som deltog från KA 2 var Torsten Ericsson sedermera utnämnd till förvaltare och utbildare av tekniker på robotsystemet. I mitten på 1950-talet avslutades försöken med robot 310. Marinförvaltningen hade under 1957 undersökt möjligheterna att anskaffa ett komplett robotsystem från utlandet, eftersom de svenska försöken inte gett önskat resultat. Avtal tecknades med Nord Aviation i Frankrike om köp av tio robotar med beteckningen CT 10 med komplett markutrustning samt utbildning av svensk personal i Frankrike. Leverans skulle ske sommaren 1958. Utbildningen genomfördes i januari och februari 1958.

Robot CT 10

Skjutningarna med CT 10 fortsatte till och med 1960 och från 1959 parallellt med försöken med robot CT 20. Nya skjutningar med luftvärn och ny zonrörsammunition genomfördes utan att man lyckades skjuta ner någon robot. Varje robot av de 10 som inköptes 1958 sköts mellan 5 och 9 gånger och 1962 var det dags att skrota systemet. 1959 levererades två nya robotar med beteckningen CT 20. Med dåtidens mått som norm var denna robot toppmodern med avancerad teknik. Ny utbildningsomgång av befäl skedde i Frankrike. I augusti sköts det första garantiskottet och i september det andra. 1960 blev ett intensivt år. Nya robotar inköptes och detta medförde ökat personalbehov med åtföljande utbildning och dels pågick fortfarande skjutningarna med CT 10 och proven med luftvärn. Utvärderingen efter 1960-års skjutningar innebar beslut om anskaffning av stridsrobot 1961. Projektering, tillverkning och försök med ny materiel för ett tung kustrobotförband för kustartilleriet genomfördes under åren 1961 – 1963. Den nya roboten hade radarmålsökare och i och med detta upphörde kommandostyrning från ledningscentralen. Detta innebar att skjutfältet på norra Gotland var olämpligt framförallt på grund av mycket sjötrafik.

CT 20 Bild från Gotlands Försvarsmuseum

Efter en paus i skjutningarna under 1964, men med prov och försök med nytillkommen utrustning, skedde under våren och försommaren 1965 rekognosering av ny försöksplats i Härnösandsområdet med skjutplats på södra delen av Åstön och ledningscentral på Hemsö. Nu närmade man sig målet från försöksrobotar till stridsrobot och det var SAAB i Linköping som fick uppdraget att utrusta roboten med bland annat stridsdel och zonrör, samt att vara systemansvariga för de sista utprovningarna som ägde rum i Härnösandsområdet åren 1966 och 1967. De sista provskjutningarna skedde mot fjärrmanövrerad motortorpedbåt utrustad med radarreflektorer. Efter detta var systemet klart att ingå i krigsorganisationen 1968 med Blekinge kustartilleriförsvar som mobiliseringsmyndighet och med KA 2 som utbildningsregemente. Grundutbildning av 1. tunga kustrobotbatteriet genomfördes 1967-1968. Någon ny grundutbildning av värnpliktiga genomfördes sedan inte förrän 1988. Hela förbandet deltog i en KFÖ 1974, samt som kaderförband vid ett flertal tillfällen.

Robot 08

Under 1980-talet sköts ca 10 robotar från Lörbyskog i sydvästra Blekinge och Ravlunda i östra Skåne varav flottan och flyget i övningssyfte försökte skjuta ner ett antal, men lyckades aldrig.

Robot 08 skjutning Caesar, Christer november 1987

Flottan sköt sin sista robot 08 1982 och kustartilleriet 1989. Det 1. Tunga kustrobotbatteriet ombeväpnades med robot 15 1995 och ingick i krigsorganisationen 1995-07-01.

Share to