main article image

Driftvärnet

Hemvärnet delades upp i Allmänna hemvärnet och Driftvärnet 1947 och lades ned 2005. I driftvärnet ingick statliga, kommunala och samhällsviktiga instanser. T.ex. Sveriges riksdag, Posten, Stockholm stad och Ericsson. Driftvärnets uppgift är att verka för det omedelbara skyddet av den egna anläggningen eller arbetsplatsen. Som anställd kunde man gå med i företagets driftvärn och på så sätt försvara sin egen arbetsplats

Embryot till driftvärnet bildades 1944 vid Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB) Driftvärnets organisation påbörjades 1946 och beräknas vara fullt genomförd samma år.

Förklaring av driftvärnet, citat från tidningen ”Hemvärnet” nummer 4 1945 ”Driftvärnet, vilket såsom ingående i hemvärnet utgör en del av krigsmakten, består av militärt organiserade, på frivillighetens väg rekryterade förband med uppgift att vid krig eller eljest, då Kungl. Maj:t så förordnar verka omedelbara skyddet av statliga eller kommunala myndigheters eller enskilda företags anläggningar och arbeten” Några punkter gällande driftvärnsmans åtagande och förmåner enligt regler från 1947. Driftvärnsman skall under fredstid göra högst 50timmars tjänstgöring. Kompletteringsutbildning som t.ex. skytte, sker på övrig tid.
För utbildning och utrustning svara Försvarsområdets befälhavare. Om driftvärnsmannen avslutade sin anställning upphörde driftvärnskontraktet omedelbart att gälla.

Kvinnor i försvaret 1978 tog riksdagen beslut om kvinnligt stridande personal i Sveriges försvar. 1980 rycker de första frivilligt värnpliktiga kvinnorna in på F17 Uppsala. 1989 får kvinnor tillträde till samtliga militära befattningar. 1994 Regeringen avskaffar kravet på att kvinnor som antas till värnplikten ska vara tvungna att utbilda sig till officerare.

Juni 1980 gick 26 kvinnliga driftvärnssoldater kurs på Hemvärnets stridsskola. Först två veckor för senare 1 vecka påbyggnadskurs. 5 st elever var från televerkets driftvärn. Bibbi Ramqvist, Kerstin Carlsson, Margit Näslund, Ulla-Britt Karlsson, Birgitta Schramm. Citat från televerkets tidning ”Verket” 1980 skriven av Egon Lansky.

”Driftvärnet är en frivillig organisation inom hemvärnet med uppgift att vid en eventuell krigssituation försvara sin arbetsplats. Driftvärnet finns enbart vid vissa statliga myndigheter och företag som betraktas som strategisk viktiga. – Vi kommer att ingå i vanliga ordning inom televerkets driftvärn. Det är ganska naturligt att kvinnorna ska ta sin del av ansvaret inte minst med tanke på att en del av männen av händelse av krig kommer att försvinna till försvaret, säger Bibbi Ramqvist, till vardags telefonvakt på Jakobergsgatan i Stockholm. Roligt, intressant, spännande. Det är de ständiga förekommande omdömena från flickorna när vi pratar om driftvärnet. Entusiasmen är det inte att ta fel på. Är det då ingenting som är negativt? Är krigslekar verkligen någonting för kvinnorna att syssla med? Och hur ser karlarna på flickornas intrång på detta, det allra heligaste av alla manliga områden? Eller är det tvärtom så att det enkelt är en jämlikhetsfråga och vi bör ta steget fullt och införa kvinnlig värnplikt?”

Driftvärnsföremål

Modell med några av driftvärnets uppgifter. Kvinnorna på bilden föreställer deltagare från Hemvärnets stridsskola. Den första kursen med kvinnliga driftvärnsmän juni 1980.

Olika typer av driftvärn

Skylt för Ericssons företagshemvärn, samt tavla av Televerkets driftvärn.

Share to