Lödöse museum är ett arkeologiskt museum med fokus på medeltid. Samlingarna består främst av arkeologiska fynd från den medeltida staden Lödöse. Föremålssamlingen innehåller allt från det vardagliga till det storslagna. Förutom föremål från det medeltida Lödöse förvaltar Lödöse museum även arkeologiska fynd från gamla Älvsborgs län, från stenålder till historisk tid.

Museet blir till

Lödöse museum öppnade dörrarna den 4:e juni 1965. Anledningen till att ett museum grundades var den mängd arkeologiska föremål och byggnadslämningar som hittades vid utgrävningar som gjordes i samband med att nya bostadsområden skulle byggas i Lödöse. I många år låg museet i en källarlokal i ett hyreshus. Nuvarande museibyggnad invigdes 1994.

Arkeologi i Lödöse

Den första arkeologiska undersökningen i Lödöse gjordes efter sprängning för järnvägen 1905, då delar av koret till en medeltida kyrka, närmare bestämt Sankt Olovskyrkan, och kyrkogård sprängdes bort. De fåtaliga fynd som gjordes vid utgrävningen ägs av Vänersborgs museum.

Inför Göteborgs 300-årsjubileum gjordes stora undersökningar på utvalda platser i Lödöse mellan 1916 och 1920. Dessa genererade stora mängder fynd, främst från förborgsområdet och klosterkyrkan. Under de följande decennierna gjordes endast ett fåtal markingrepp och få fynd togs tillvara.

I slutet av 1950-talet började den byggnadsexpansion som fortsatte under 1960- och 1970-talen. Tillsammans med utveckling av infrastrukturen på 1980-talet inne i centrala Lödöse har dessa byggnadsprojekt lett till att ett flertal arkeologiska utgrävningar genomförts. Dessa har i sin tur gett en god bild av hur den medeltida staden såg ut och genererat den största mängden av fynd i våra samlingar.

De vanligaste undersökningarna i Lödöse från 1990-talet fram till idag är olika typer av schaktningsövervakningar, som ofta utförs i schakt där man redan grävt förut. Lödöse museum har utfört flera arkeologiska forskningsundersökningar som ytterligare fördjupat kunskapen om staden.

Visit us

  • Address Museivägen, 463 72 Lödöse, Sverige
  • Phone 010-4414380
  • Homepage lodosemuseum.se

Share to