Mölndals Hembygdsförening värnar Mölndals historiska värden, kulturarv och miljö och tillvaratar dem för kommande generationer. Vi samlar in föremål, bilder och handlingar och dokumenterar bebyggelse, personer och händelser i vårt närområde. 2024 finns ca 20 000 bilder i föreningens arkiv.

Om Mölndals Hembygdsförening

Mölndals Hembygdsförening bildades 1930 och har sedan dess varit en del av Mölndals historia. Redan från starten samlade Föreningen in föremål från lantbruksbygden men insåg också värdet av ett bildarkiv. Detta har genom åren blivit omfattande med fotografier som förvärvats genom gåvor och donationer men givetvis också genom medlemmars egen fotografering.

De flesta fotografierna är nu digitaliserade men arbetet fortsätter löpande. Under hösten 2019 började ett systematiskt arbete med att koppla samman de inskannade bilderna med handskriven information om dem. När detta arbete är till fullo genomfört kommer bilderna att vara sökbara efter motiv och plats. De läggs in i bilddatabasen Primus. Arbetet är omfattande och kommer att ta tid – men det är i alla fall påbörjat!

Hembygdsföreningens policy är att efter att bilderna visats på bildvisningar eller presenterats i olika publikationer kommer de att läggas ut på Facebook och Digitalt Museum. Att vi valt att inte lägga ut bilderna publikt förrän efter en visning beror på att vi vill ha en dialog med Mölndalsborna först. Därigenom kan vi komplettera vår kunskap och information om bilderna så att de får ett högre lokalhistoriskt värde. En bild utan text kan förvisso ha andra värden men vår ambition är att text och bild skall komplettera varandra och utgöra en bestående dokumentation om vår hembygd.

Visit us

Share to