Västergötlands museum har en rik samling av föremål och fotografier som speglar liv och händelser i Västergötland - från forntid fram till idag. Både det unika och vardagliga finns representerat. Välkommen att ta del av samlingen här på DigitaltMuseum.

Om Västergötlands museum

Västergötlands museum är beläget i hjärtat av ett rikt kulturlandskap i medeltidsstaden Skara. Inom verksamheten arbetar vi med samlingar, arkiv, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor.

Vår uppgift är att bevara, vårda och levandegöra vårt gemensamma kulturarv för nutida och kommande generationer. Vi bidrar till kunskapsuppbyggnad och har en öppen och tillgänglig verksamhet för alla. Vårt mål är att vara angelägna och betydelsefulla och att bidra till samhällsutvecklingen och det offentliga samtalet med våra perspektiv.

Museets historia

Västergötlands museum har sin grund i Västergötlands Fornminnesförening som bildades 1863. Föreningens uppdrag var att vårda Västergötlands fornlämningar, samla och ordna föremål och anteckna för att bevara äldre språk och historia.

1917 upplät stadsfullmäktige i Skara mark för en museibyggnad i Stadsträdgården. Två år senare hade museibyggnaden förverkligats med hjälp av donationer och bidrag. Arkitekten hette Charles Lindholm och det nya museet invigdes den 28 maj 1919. I början av 1980-talet byggdes museet ut och fick ett anpassat magasin samt nya utställningslokaler, som stod klara 1994.

1977 bildades stiftelsen Skaraborgs länsmuseum av Skaraborgs läns landsting, Skara kommun samt Västergötlands fornminnesförening. När Skaraborgs län uppgick i Västra Götalandsregionen 1998, återtog museet sitt ursprungliga namn Västergötlands museum.

Samlingarna

Västergötlands museum har en av landets största föremålssamling med över 300 000 kulturhistoriska föremål och uppskattningsvis närmare 1 miljon arkeologiska fynd. Tyngdpunkten ligger på arkeologiskt material, föremål från medeltiden och från 1700- och 1800-talens bondesamhälle. Det som samlats in har anknytning till Västergötland och har bevarats för att gestalta, uttrycka och berätta om det liv som levts och de händelser som skett i trakten.

I vårt arkiv finns samlingar av dokument, ljud- och filminspelningar och ungefär 1,5 miljoner fotografier där alla historiska fotografitekniker finns representerade. Arkivet bidrar med värdefull och oumbärlig information om vårt kulturarv.

Västergötlands museum på DigitaltMuseum

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika medarbetare. Informationens kvalitet kan därför variera. Om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen, kontakta gärna Västergötlands museum på digitaltmuseum@vgmuseum.se.

Visit us

Share to