Predikstol från gamla, rivna kyrkan i Skredsvik.

Beskrivning enligt Sölve Gardell publicerad i artikeln Den kyrkliga konsten i Uddevalla museum. Vikarvet 1933:

"Predikstol skulpterad, bruten i fem fält. Inom arkadbågar, som uppbäras av hermer, snidade bilder av Kristus och de fyra evangelisterna med attribut och namnunderskrifter. Längs frisen inskription:

TIL . GUD[Z . NAVNS – ERE – OC – SKRE]DISVIG[S . KIER]CHES . BEPRYDELSE . ER . DENNE . PREDJ / KESTOLL . PÅÅ . KIRCHENS . / [EGEN .] BEKO[STNAD . VED . SOGNEPREST . HERR . CLAVS .] TOR[GIE]RSONS . TID . DOG . TJLLIGE . MET . KJRCEVERGEN . FORFERDIGT . OCH . / [OPSTELLT . ANNO .] 1669. –På nedersta listen står skrivet: [NILS . EFVERTSSON . BRATT . MANVFECIT] .

Till predikstolen hör ett åttakantigt ljudtak."

Predikstolen bör ha tagits ur bruk då kyrkan revs någon gång efter 1852 och då placerats på vinden med övrigt äldre kyrkligt material som inte ansågs passa i den nybyggda kyrkan. Nya kyrkan byggdes 1855-1856. Delar av gamla kyrkans sten återanvändes i den nya. Ett utförligt syneprotokoll från 1851 beskriver Skredsviks gamla kyrka.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Predrikstol, Skredsvik

a) Stolen H. 121-122 cm; färgen illa faren. b) Ljudtak H. 22 cm; bitar saknas, färgen illa faren. c) Pulpet 41 x 30 cm, H.11 cm. 1669

Ur Knut Adrian Anderssons katalog 1916: De kyrkliga samlingarna No 7: Predikstol med tak, höjden av stolen 120 cm o omkretsen 270 cm. Femsidig, prydd på varje sida av en apostel, omgiven av 2 bilder på sidan och ett änglahuvud ovan. Målad med deviser och årtalet 1669 (illa medfarna nu). Har tillhört Skredsviks kyrka. Gåva 1876 till Uddevalla Museum av församlingen.

I I869 års tryckta museikatalog presenteras skulptur UM000396 från Skredsviks kyrka, någon predikstol nämns däremot inte. Skulpturen bör alltså ha skänkts före 1869 men predikstolen av okänd anledning först 1876.

Ur Skredsviks, Herrestads och Högås kyrkor. Beskrivning från år 1830. "I huvudkyrkan märkes Predikstolen med bildhuggeri och rickad, i hwilka stå de fyra Evangelistena med Salvator Mundi midt emellan dem. Wid öwersta kransen af Predikstolen står följande inscription: Till Guds navns aere och Skredsviks kjerkes beprydelse är denna Predikostol på kierckens egens bekostnad ved Sogneprest her Claus Tordiersens tid, dog tilligemed krichevaergen forfärdiget og oppstellt anno 1669. -På nedersta listen står skrifvit: Nils Efvertssen Bratt manuskrift. Öfver Predikostolen är en vanlig himmel."

Kopia i Topografiska arkivet, Skredsviks kyrka.

I januari 1866 beslutar Uddevalla Musei Förenings Medlemmar: "...begärde Herr Hallman ordet och föreslog att skrifvelse måtte af Styrelsen utfärdas till länets Folkskolelärare med anhållan om deras biträde för uppdagandet efter tillvaratagande af de fornsaker och naturföremål af intresse som möjligen kan påträffas inom länet..." .

Kanske har museet på detta sätt kommit i kontakt med föremålsbeståndet på kyrkans vind. Senare samma år sänder nämligen Uddevalla musei styrelse en förfrågan till KVHAA om tillåtelse att ta emot föremål från Skredsviks kyrka, vilket beviljades.

Ur KVHAA Koncept 17 nov. 1866: ...en av åtskillige medlemmar i Uddevalla Musei Styrelse ingiven underdånig ansökning om tillåtelse att från Skredsviks församlings kyrka få till förvarande i nämnda Museum flytta åtskilliga från nämna kyrkas vind förvarade fornsaker över hvilken ansökning E. K. M:t infordrat underdånigt utlåtande af Konungens Befallningshafvare, som förklarat ha för sin del anse, hinder icke möta nådigt bifall till hvad Musei Styrelsen begärt, sedan Skredsviks församling vid kyrkostämma den 23 sistl. September lemnat bifall, att en gammal predikstol och några bilder må till nämnda Museum aflåtas, med villkor att Museets Styrelse utverkar vederbörlig tillåtelse till ett sådant afhändande, samt att bemälda fornsaker varde af skicklig hand renoverade.

Som Akademien förmodar att dessa fornsaker i det inom Uddevalla stads upprättade Museum ska erhålla bättre vård än på kyrkans vind, der de hittills varit upplagda, och då desamma icke synas vara för Statens Historiska Museum behöfliga, får Akademien för sin del anse, hinder icke möta nådigt bifall till hvad Musei Styrelsen begärt, sedan Skredsviks församling vid kyrkostämma den 23 sistl. September lemnat bifall, att en gammal predikstol och några bilder må till nämnda Museum aflåtas, med villkor att Museets Styrelse utverkar vederbörlig tillåtelse till ett sådant afhändande, samt att bemälda fornsaker varde af skicklig hand renoverade."

Ur Kungligt brev till KVHAA 20 november 1866: "Hos Kungl. Maj:t har Styrelsen för ett i Uddevalla stad upprättat Museum, efter öfverenskommelse med Kyrko Rådet i Skredsviks församling, underdånigst anhållit, det måtte Kyrko-Rådet erhålla nådig tillåtelse att, på sätt Kyrko-Rådet för sin del medgifvit, åt nämnda Museum till förvarande öfverlåta en gammal predikstol och åtskilliga i trä skurna bilder m.m., hvilka fornsaker, såsom icke begagneliga för Skredsviks nybyggda kyrka, blifvit å dess vind lagda å sido.---"

Se vidare uppgifter under Tillstånd och Vård.

Litt: Ekberg, Gunnar: Om tre socknar i Lane. Skredsvik, Herrestad, Högås, s. 177, 179.

Gardell, Sölve: Den kyrkliga konsten i Uddevalla museum. Vikarvet 1933.

Olsson, Per-Allan: Skredsviks, Högås och Herrestads kyrkor - kort historik och beskrivning. Göteborg 2006.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to