Brev i Llewellyn Lloyds arkiv

17 objects

BREV

Brev skrivet till Marie från Llewellyn Lloyd med tillägg av Louise Schmiterlöw: "Wenersborg 31-Jany 1876 My Dear Marie I have been much disappointed at not hearing from you, and sincerely trust no untoward circumstance has prevented you from writing? As the days are now somewhat longer. and as there seems but little chance of our taking walks together for my health. instead of imporving, seems to be going (as the Swedes) say - baklanges, I think the sooner you pay me a flying visit the better. More especially as the weather is mild. and suitable for travelling. But be sure and wrap ypurself well up.- and that you provide yourself with a pair of stand shoes. - You must however give me at least a days notice beforehand. that we may have everything ready for your reception - Should you be in Gothenborg, please call at Bonnier the Book-shop, and enquire if they have anythig for me and also desire them to send me their account (räckning) Also, purchase for me one of the Shades, so to say - that people who have weak lungs are in the habit wearing over their mouths in cold weather - No doubt the late Miss Strömstedt had such an one? The cost is, I believe about a RD. Banco. You will also be pleased to buy for me a blttle of Eau de Cologn I enclose herewith RD 10- Rmt- about 3. for the purchase of the Eau de Cologn. and the Shade-. and the residue for the expenses of your journey to Wenersborg. Mr Alberg J has just sent me his account - He charges RD 50- Rmt for your Paletot - whereas I thought you had agreed with him that the price was not to exceed RD 40 -Rmt- How is this? Beleive me Affectionately L Lloyd Kära Marie, som vi hört att Mr Lloyd varit illamående gick jag hit för efterfråga hur det stod till - och fann honom som jag tycker rask ehuru något afmagrad. Vill gerna begagna mig af hans erbjudande att bifoga några rader - Hr- Lloyd säger att han bedt Marie ofördröjligen komma hit, han tyckes orolig ja ganska orolig att Marie ej skulle vara rask då bref så länge dröjt Vi äro som vanligt nu dock teml: raska ehuru i det stora hela skrala. Välkommen till oss. Vänligen Louise Schmiterlöw"

BREV

Brev till Löjtnant Axel Geijer från Charles John Andersson: "Wenersborg, Aug. 20. 55 Högädle Herr Löjnant A. Geijer, På aftonen af samma dag som jag skildes från Herr Geijer , anlände jag välbehållen till Wenersborg, men fruktar jag ådragit mig en stark förkylning. - Inneslutande äro de 50 Rix. Ref som Herr Löjnantenen var så god att sörskjuta mig, och tackar jag så mycket för bruket deraf, samt hoppas det ej warit olägligt för Herr Geijer att undvara penninarne så länge. - Herr Lloyd anlände lyckligt till Wenersborg och är troligtwis nu i Götheborg. Jag har ännu ej träffat honom, men så widt jag förstår hadde wädret warit gynsamt ehuru jagten och fisket warit båda klena. - Jag mötte Herr Hjalmar nu i dag. Han mår väl och Frun åtnjuter ochså helsa. Penknifven har jag aflemnat. - Om möjligt reser jag till Stockholm i slutet på weckan, och som jag ej kan lämna det förrän Kungen anländt i hufvudstaden, så fruktar jag (så widt den kommer att ega rum emellan den 6 och 20 September) det ej blir möjligt för mig att få nöjet förena mig med Löjnantenen uti den tillstundande Skallen. Emellertid skulle jag dock blifva Tit. mycke förbunden om med några rader Herr Geijer wille underätta mig om den werkliga tiden. Syster Maria beder mig helsa herrskapet samtligen, hvaruti jag förenar mig. Och hoppandes dessa rader träffar Herr Geijer vid god helsa Teknar med sann vänskap Högaktning Charles J. Andersson" Brevet är skrivet på blått papper, de sista nio taderna på tvären över de föregående på brevets sista sida. Ett kuvert av liknande (men ej samma) blått papper finns i den samling brev på vitt papper vartill detta hör. Kuvertet bör adressen: Walborn Herr Lieut Axel Geijer Carlstad och LS Herrstad Den är ej skriven av samma hand som brevet (troligen av Llewellyn Lloyd). Frimärket är borta. men av poststämpeln kan fortfarande läsas: WENE 28 6 18 Trolien hör kuvertet till ett annat brev. Tillhör en samling med tre brev från Llewellyn Lloyd till löjtnant Geijer och 1 brev från Charles Andersson till denne.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to create a user or login.