• 1) Stadens nya kallförråd.
0003 T.v. Uddevalla Stads nybyggda kallförråd vid Södra Hamnen samt järnvägsspåren till Juno-Hus. t.h. ”Gula Magasinet" disponerat av Grosshandelsfirman Robert Wallström under 30–40-talen.

2) Byggandet av pumpstation, Junogatan.
0005 Stadens nya pumpstation för avlopp från Söderområdet byggd vid Junogatan (numera inbyggd i höghusets källare).

3) 0014 Dåvarande Fiskauktionshallen på Badhuskajens västra ända. Där framför den gamla materialgårdsslipen vid sjösättning av utloppsledningen för avlopp i hamnkanalen.
0034 T.h. kommunalarbetaren Fredrik Bengtsson.
0049 Gästande minsvepare från marinen på väg ut från Bäveån med Norra Kajen ("Sannes Mage") i bakgrunden.

4) Sjösättning på Uddevallavarvet. Stadsfullmäktiges ledamöter vid studiebesök på Uddevallavarvet.
0100 Fru Clary Thordén och t.h. Stadsfullmäktiges ordf. Axel V. Johansson ("Småland").
0148 Fru Clary Thordén och t.h. med hatt stadsfullmäktige-ledamoten Axel-Ivan Andersson.

5) Tennisspel på Kålgårdsberget mellan Börje Fornstedt och Tärneld.

6) Motocross på Kuröd.
0257 Snäckskalsbankarna vid Bräcke Gård.
0308 I bakgrunden synes magasin för förvaring av salt tillhörande "Riksnämnden för Ekonomiskt Försvar" (Magasinet beläget söder om dammen och söder om Kurödsvägen).

7) Vägmålning av Göteborgsvägen vid Bratteröd.
0326 Göteborgsvägen mot norr vid krönet över järnvägsviadukten vid Bratteröd.

8) En sommardag i Skeppsvikens camping.
0354 Skeppsvikens Camping och Kafé. I kafébyggnadens andra våning bodde på 30-talet badplatsvaktmästaren Herbert Lysell, sedermera bagaremästare vid övre delen av Kungsgatan.
0412 Juno-Hus långa båtvarv på ängen öster om badplatserna i Skeppsviken. Pråmar och fiskebåtar byggdes för export.
0421 Campingplatsen öster om Flaggberget (Hästepallarna). I bakgrunden ligger Kärra Holme och t.h. Sörviks Udde. 

9) Vyer från Hasselbacken, Sörkälleparken och Rådhuset.
0432 Hasselbacken; blomsterarrangemang utmed muren mot Kungstorget (norrut).
0506 Sörkälleparken mot norr med Södra Drottninggatan i bakgrunden.
0512 Lilla byggnaden t.h. var familjen Eliassons hus. Albert Eliassons son Erik ("Paddeln") Eliasson var en känd måleriarbetare i Uddevalla. Nedanför berget och Eliassons hus låg Johannes Anderssons taxistation, t.h. börjar Kapellevägen, som leder under Bohusbanan med porten och kurvan "Kör Sakta".

10) Studiebesök vid Uddevallas nya reningsverk.
Uddevallas nya reningsverk byggdes på den tomt sydost om Skansberget, där Uddevalla Tunnfabrik tidigare var belägen. Nu är verket till största delen insprängt i själva berget med en ventilationsskorsten därovanför.

11) Bergrensning Svartavägen.
"Svarte Vägen" var det tidigare namnet på nuvarande Samnerödsvägen och ledde från Lilla Torget mot stadsdelen "Kokärr", numera Kampetegen-Östrabo.

12) Ombyggnad av Hedegärdebron.
Hedegärdebron utgjorde förbindelsen mellan Skolgatan och Hedegatan över Herrljungabanan. Bilderna visar ombyggnad av bron, som måste höjas när järnvägen elektrifierades men bron är numera ersatt av ytterligare en ny bro sedan motorvägen byggts på tidigare järnvägens banvall och järnvägen flyttats till en ny tunnel under Kålgårdsberget.
0624 I bakgrunden synes transformatorstationen vid gatukorsningen Edingsvägen-Hedegatan.
0643 Herrljungabanan mot väster och Uddevalla Centralstation. I bakgrunden ligger hyreshusen i kv. Banmästaren.

13) Förstärkning av kajmurar vid Hasselbacken.
Kajmurar tager ofta skada genom tjälsprängning etc. Här repareras muren ganska nära norra brofästet för den gamla Träbron. Kajmuren ligger nära den plats som under medeltiden kallades för "Krummediges demning".
0718 I bakgrunden ligger kv. Åberg med Swanbergska huset t.v. och Lundqvistska huset t.h. (Kungstorgets västra sida). Ytterligare t.h. ligger Kålgårdsberget.

14) Uddevallahems nybygge vid kv. Järven och Grävlingen vid Järvstigen samt kv. Mimer vid Idunavägen. Bildsvep över Ta11vägenbebyggelsen.
0726 Nybyggnaderna i kv. Järven norr om Järvstigen uppfördes 1953 av Byggnadsfirman Fossema från Växjö. Husen inrymmer 114 bostadslägenheter och är byggda i gult tegel. Arkitekter var bröderna Erik och Henry Andersson från Hälsingborg.
Förtydligande av benämningen Lundqvistska Huset vid Kungstorget 6 i kv. Åberg: Järnhandlaren C. G Lundqvist (1816 - 1870) kom till Uddevalla från Eskilstuna år 1845. Han flyttade efter branden 1860 till Sihlbomska tomten vid torget, där han lät uppföra det stora stenhuset Kungstorget 6 (hörnhuset Trädgårdsgatan-Kungsgatan) i kv. Åberg. Före branden hade handlanden Lars Sihlbom (1803 -1886) ett lägre stenhus på tomten. Sedermera har huset ersatts med det relativt nybyggda "Kungshuset".
Nybyggnaderna i kv. Grävlingen söder om Järvstigen uppfördes 1954 av Byggnads AB Erik Åhsberg från Jönköping och ritades av samma arkitekter som i kv. Järven (Bröderna Andersson). Husen inrymmer 93 bostadslägenheter. Båda kvarteren ligger på mark inom gamla Bleketområdet till den del som tidigare kallades "Anderssonska Ängarna"
0741 Uddevallahems nybygge i kv. Mimer projekterats ursprungligen av Uddevallavarvets stiftelse för bostadslägenheter, vars förvaltning 1953 sammanslogs med Uddevallahem. Huset byggdes i rött och gult tegel år 1954 av byggnads AB Erik Åhsberg i Jönköping. Byggnaden uppfördes på en bergslänt mot Idunavägen, delvis med bottenplan-källare ovan mark och rymde 49 bostadsenheter men är numera delvis ombyggd.
t.h. i bakgrunden ligger Huseberget och villorna i förgrunden ligger mellan Idunavägen och Hallbergsgatan. Längst ut i bakgrunden skymtar husen vid HSB-ägda Jakobsbergsområdet, byggt 1949-50.
0742 Husen vid Tallvägen, omfattande 5 punkthus med vardera 25 bostadslägenheten ligger i kvarteren Enen, Oxeln, Poppeln, Tallen och Furan samt den på bilden väl synliga garagebyggnaden i två plan inom kv. Idegranen. Byggnaderna uppfördes 1950-1952 av Byggnads AB. Gunnar Gamelius i kv. Furan med hjälp av tyska murare. I förgrunden på bilden ligger de gamla små husen på Spelmansberget med familjen Jacobssons hem mest synligt. Berget längst i bakgrunden är Brattåsberget med stadsdelen Gröngatan framför. 

15) Sanering vid Norra Drottninggatan färdigställd (Köllerströms fastighet).
0748 Nybyggnad i kv. Bilde vid korsningen Lagerbergsgatan–Norra Drottninggatan. 

16) Gamla bebyggelsen vid Kilbäcksgatan-N. Drottninggatan som sanerades bort för EPA:s nybyggnad.
0757 Kilbäcksgatan mot väster med kv. Gyldenlöwe t.h.
I nedre delen av kvarteret låg Rydstedts Damfrisering Magnus Ekstedts Bageri (Kilbäcksgatan 3), C.E. Olssons Skomakeri (Kilbäcksgatan 5), Bernhard Hultmans Konditori (Kilbäcksgatan 7) och i korsningen med N. Drottning gatan firman Henning M:son Kochs kontor med försäkringsbyrå etc.; längst ned synes Kampenhofs huvudentré.
0818 I hörnet Kilbäcksgatan-N. Drottninggatan låg Henning M:son Kochs kontor. Kontoret med adress N. Drottninggatan 9, var även kontor för Svensk-Engelska Mineralolje Aktiebolaget och Direktör Koch var även brandchef i Uddevalla stad med bostad i Kilbäcksgatan 31.
0822 I bakgrunden huset med Hultmans Konditori (Kilbäcksgatan nr. 7) i kv. Gyldenlöwe.
0827 Rivning av gårdshusen i kv. Gyldenlöwe pågår. 

17) Hyreshus vid Walkeskroken.
0839 Bostadshusen vid Walkeskroken 14 -16 mot söder.

18) HSB nybyggnation vid Håljuteberget samt utsikt därifrån.
0854 HSB:s Bostadsrättshus på Håljutebergets krön är under byggnad med adress Fyrmästaregatan och uppfart från Sörkällegatan.
0858 Uddevalla Stads första pensionärshem byggda vid Lästmakaregatan.
0906 I förgrunden gamla kvarteret Klubban i korsningen Sörkällegatan-Strömbergsgatan (numera Asplundsgatan); i bakgrunden Uddevalla Kyrka.

19) Bildsvep över kv. Silverlod, Nonnen och gamla tunnfabriken.
0907 T.h. SKAPI-fabriken (pipfabriken) vid Karl Gustavsgatan samt Segerdals Skrotaffär i nuvarande kv. Tunnan (Brandstationstomten).
0910 Kv. Silverlod  mot Karl-Gustavsgatan.
0914 Gårdssidan i kv. Silverlod..
0921 ”Rönnauska Villan" i korsningen Victor Andréns väg och Karl-Gustavsgatan med den tidigare adressen Oddevolds-gatan 2. Alfred Rönnau var avdelningschef hos Kullgrens Enkas (stenindustriföretaget) kontor. I bakgrunden skrothandlaren Yngve Segerdals villa vid numera Victor Andréns väg. t.v. Kvarteret Nonnen med villor utmed Nonnens väg.
  Photo: Bohusläns museum

Dokumentärfilm Uddevalla 1953

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to