Artillerimuseets samlingar omfattar främst artilleriets materiel sedan 1800 med teknikutveckling t ex avseende vapen, instrument, radio, telefoni, uniformer, motor- och hästfordon m.m.

Aktuellt

Om Artillerimuseet

Artillerimuseet i Kristianstad sattes upp 1993 i samband med att regementet Wendes Artilleriregemente, A 3 flyttades till Hässleholm. En ideell förening, Wendes Militärhistoriska Förening (WMF), bildades vilken beslöt att ta tillvara och samla in till ett hela artilleriets museum. 2008 blev Artillerimuseet antaget i museinätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA).

Artillerimuseet innehar flera samlingar som visar försvarshistoria från 1700-talets slut fram till modern tid med tyngdpunkt till det tekniska truppslaget Artilleri. Här finns även utrustning som har använts inom armén som helhet.

Här finns unika samlingar av artilleriets vapen och fordon och tillhörande teknisk utrustning som använts de senaste 200 åren, bl a en bandkanon med den imponerande vikten av 52 ton.

I museet finns ett unikt ekipage att beskåda, ett 6-spann med hästar som drar en kanon från 1850-talet med all utrustning i original. Till museet hör också ett Wendes ridande batteri som uppträder med landets enda 6-spann med kanon. Batteriet gör uppvisningar på arrangemang, främst i södra Sverige, i uniform m/ä och med hästar av nordsvensk typ.

I museets samlingar kan följas utvecklingen av: Pjäser från 1700-talet slut till våra dagar, främst från 20 mm kaliber. Till många pjäser finns kompletta tillbehör, verktygs- och reservdelslådor. Motorfordon från 1940 fram till 1970-talet. I samlingen finns de flesta fordonstyperna som använts vid A 3 sedan motoriseringens början 1942. Fordonen renoveras efterhand så långt möjligt till originalskick. Hästfordon från 1800-talets början, föreställare, bakvagn för likkista med flera. Ammunition, främst från 20 mm kaliber. I samlingen kan den tekniska utvecklingen följas för krutartilleriet, 1300-talets mitt till idag. I samlingen åskådliggörs även det tidiga maskinartilleriet. Instrument, telefonen och sambandsmateriel i vid bemärkelse. Med artilleriets ökande räckvidd ökade även behovet av en snabb informationsöverföring och behovet av precisa och korrekta skjutvärden. Milstolpar inom denna teknikutveckling åskådliggörs av samlingen instrument och sambandsmateriel. Uniformer och uniformstillbehör såsom knappar, gradbeteckningar och märken omfattande ca 3000 olika föremål. Arkiv, en av landets största samlingar av militära böcker, handlingar, reglementen och instruktioner.

Artillerimuseet is a part of

Share to