main article image

Planteringsskisser från Statens Järnvägar

I Järnvägsmuseets samling finns närmare 200 planteringsskisser och -ritningar från planteringsverksamheten vid Statens Järnvägar (SJ). Planteringar gjordes längs de statliga järnvägarna från slutet på 1850-talet och fram till slutet av 1900-talet.

1973 lades det så kallade planteringsväsendet ned på central nivå inom SJ och efter det fortsatte verksamheten lokalt på olika sätt. Under många decennier fanns växtdepåer med anställda trädgårdsmästare och trädgårdsmästarbiträden i alla SJ:s distrikt och arbetet leddes av en trädgårdsdirektör.

Det har funnits över 2000 stationsplanteringar och troligen över 5000 planteringar till bostadshus för anställda inom SJ. Prydnadsplanteringar fanns vid stationsområden och de anställdas bostadshus. Vid de sistnämnda fanns ofta även nyttoplanteringar som bärbuskar, fruktträd och grönsaksodlingar. Dessutom användes skyddsplanteringar längs banvallen i form av häckar och träd som skydd mot snö, vind och brandrisk.

Samlingen av skisser och ritningar kallas Fogelbergs samling, efter att Charlotte Fogelberg Lagerberg och Fredrik Fogelberg kopierat materialet från Riksarkivet och flera landsarkiv. Insamlingen skedde inom ramen för ett projekt som dåvarande Banverket ledde tillsammans med Järnvägsmuseet. Projektet finns rapporterat i Järnvägens trädgårdskultur - att återskapa banvaktstugans trädgård. Ett projekt utfört på uppdrag av Banverket, författad 2008 av Charlotte Fogelberg Lagerberg och Fredrik Fogelberg.

Skisserna omfattar hundra år, de äldsta är från 1870-talet och de yngsta från 1970-talet. Till skisserna och ritningarna finns ibland växtförteckningar. Samlingen är sökbar utifrån ort, upphovsperson, år och växtmaterial.

Källor:

Fogelberg Lagerberg, Charlotte & Fogelberg, Fredrik: Järnvägens trädgårdskultur - att återskapa banvaktstugans trädgård. Ett projekt utfört på uppdrag av Banverket., JTI-Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 2008. Lindgren, Anna: ”Järnvägens planteringar – Sveriges största trädgårdsrörelse” i Byggnadskultur Nr 2 2016, Stockholm 2016.

För mer information om planteringsväsendet samt tillgång till källorna i fulltext se Järnvägens gröna kulturarv på Järnvägsmuseets hemsida.

Författare: Anna Lindgren, Forskningssamordnare.

Order this image

Share to